2e bureel
700#796
voorwerp: Guldensporenfeesten

Aan de Kaiserl. Kommandantur

Het Stadsbestuur heeft onrechtstreeks vernomen, dat een Comiteit van plan is den slag der Gulden Sporen, op 11 Juli a.s. te herdenken en te dier gelegenheid eene groote betooging te houden in open lucht.
Het College achtte het zijn plicht zijn bewaren tegen deze feestelijkheden te doen kennen en alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke gevolgen af te wijzen.
De handhaving van de orde en de rust behoort tot zijne eerste verplichtingen; inzonderheid de Burgemeester, als hoofd der Politie, zou aan zijn plicht te kort komen, indien hij niet alle voorzorgen nam, om storing der rust te voorkomen. Uit voorgaande gebeurtenissen is gebleken, dat betoogingen van denzelfden aard als de ontworpene viering niets anders met zich slepen dan wanorde en betreurenswaardige incidenten. Ook heeft de Burgemeester het inzicht het bestaande verbod van samenscholingen van meer dan vijf personen te herhalen en de aangekondigde betooging te verbieden.

Het Stadsbestuur hoopt dat de Kaiserl. Kommandantur het met dit besluit eens zal zijn en de gezegde manifestatie ook zal verbieden, om de orde en de rust in de stad te bewaren.

Den Heer Collega Desperoux