2de bureau
700#528
Voorwerp: Beer- en meststoffen van de openbaren reinigingsdienst. Vervoer en verkoop. Ruimen der beerputten in kazernen.

Maatschappij: De Brouwers van Antwerpen en Omstreken
Antwerpen den 1e Juli 1918.

Mijnheer den Burgemeester,

Talrijke klachten worden door onze leden gedaan betreffende het misbruik door publiek van onze vaten welke gebruikt worden om beer te vervoeren.
Daar de vaten niet door de klienten betaald worden en overal onze eigendom blijven, zijn wij zo vrij U beleefd te verzoeken politiemaatregelen te willen nemen om zulks te beletten.
Het ware ons aangenaam, in geval van opmaking van proces-verbaal te vernemen welke de vaten zijn die in beslag genomen zijn, allen dragen een bijzonder merk of de initialen van den eigenaar.

Aanvaard, Mijnheer den Burgemeester, met onzen dank, de verzekering onzer hoogachting.

Namens het bestuur.