Keizerlyke Kommandantur
Krygspolitiemeester
N°39719 IIa.

Antwerpen, den 24 Aug. 1918

Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Borgerhout.

Ter gelegenheid van aanhoudingen en inbeslagnemingen door Duitsche beambten, hebben in den laatsten tyd herhaaldelyk betoogingen en samenscholingen plaats gehad. In plaats van de menigte uiteen te dryven, is de policie in hoofdzaak werkloos gebleven of indien zy handelend optrad, gebeurde zulks niet energisch genoeg.
Het geheele politiepersoneel dient wederom nauwkeurig onderricht, in en buiten dienst Duitsche militairen en Duitsche beambten by het uitoefenen van hun dienst, ten opzichte van het publiek op alle wyzen te ondersteunen, hun op verzoek krachtdadig hulp te verleenen en, zo noodig, ook ongevraagd tot hun bescherming onverwyld in te grypen, indien hun tegenstand geboden of de uitoefening van een diensthandeling op eenige wyze bemoeilykt wordt.
In het byzonder behoort de politie samenscholingen door streng ingrypen tydig uiteen te dryven. Is het politiepersoneel, ter plaats diensdoende, niet voldoende, niet voldoende tot het herstel der orde, dan dient door hetzelfde een dienovereenkomstig sterke zending van politiemanschappen aanstonds gevraagd. De gevraagde hulp behoort telkens onverwyld gezonden.
Bekomt een politieagent van een samenscholing kennis, of bemerkt hy voorteekens, welke een samenscholing doen vreezen, dan dient hy onverwyld, of hy nu in of buiten dienst is, aan het meest nabygelegen politiekommissariaat kennis te geven, hetwelk dan behoort zorg te dragen voor de maatregelen ter onderdrukking van den oploop.
de politiekommissarissen zyn er persoonlyk voor verantwoordelyk, dat het hun ondergeschikt personeel de melding van dusdanige voorvallen op geenerlei wyze vertraagt en dat zonder angst voor de bevolking wordt ingegrepen.
Nalatig politiepersoneel zal onverbiddelyk verantwoordelyk worden gesteld.

D.O.A.U.B.

 

1212#698