1212 # 723

Aan de gemeente Borgerhout.

De gemeente ontvangt het bevel, maatregelen te treffen, opdat desvoorkomend 2000 vluchtelingen uit het Westelyk operatiegebied, die vermoedelyk tot alle klassen der samenleving zullen behooren, kunnen ondergebracht worden.

De herberging dient buiten de stadsomwalling te geschieden.

De aandacht wordt er op gevestigd, met nadruk, dat kazernen, ledigstaande woningen en huizen niet in aanmerking komen, wyl deze ter beschikking van het legerbestuur moeten blijven. Er wordt opmerkzaam op gemaakt, dat de vluchtelingen waarschynlyk slechts het allernoodzakelijkste met zich zullen brengen.

Den 10/9 dient over de maatregelen verslag uitgebracht.

By bevel:
(get.) onleesbaar.
Majoor & plaatsvervangend plaatsmaj.