2e bureel
700#834
voorwerp: Munt. Woekerhandel met munt. Uitgeven van valsche munt. Maatregelen

Den heer Burgemeester der stad Antwerpen,

Gedurende het verblijf van de Fransche vluchtelingen in België treden dikwijls niet gelegitimeerde geldwisselaars door eigen bedienden of agenten met de vluchtelingen in verbinding, om met hen wisselzaken te drijven. Daarbij worden aan de vluchtelingen dikwijls beschadigde of niet toegelaten stadsbons in de hand gespeeld.

Ter vermijding van de daaruit voortspruitende nadeelen wordt, in overleg met het Gouvernement Generaal in België het volgende bekend gemaakt worden:

“De verkoop, de afstand of de beleening van waarden van elken aard, die zich in het bezit van de vluchtelingen bevinden, zijn zonder toelating van den Keizerlijken Commissaris Generaal voor de Banken in België verboden of strafbaar. Slechts beschikkingen tot het voldoen van de dagelijkschen levensbehoeften zijn toegelaten. Aan de vluchtelingen zal tijdig voor de afreis gelegenheid gegeven worden om het geld dat zich in hun bezit bevindt, inzoover het medenemen ervan buitengesloten is, bij een officiëelen dienst tegen Fransch stadsbons in te wisselen.”

Het naleven van dit voorschrift in het belang van de vluchtelingen zelf, daar hun door de agenten dikwijls beschadigde of ongeldige stadsbons werden in de hand gespeeld, terwijl in Frankrijk, slechts goed bewaarde en toegelaten stadsbons zonder verlies tegen Fransch staatsgeld worden ingewisseld.

Der Militär Polizeimeister.