2e bureel
700#733
voorwerp: Bouwlanden en weidend vee. Politietoezicht.- Bevelen der Duitsche overheid.

Verordening betreffende de wachten op de velden.

1.

In al de gemeenten waar dat het nog niet het geval is, moeten zonder uitstel volgens nadere schikkingen van de burgemeesters uit de inwoners nachtwachten worden samengesteld om de veldvruchten te bewaken.

Iedere mannelijk inwoner in den ouderdom van 17 tot 50 jaar is verplicht, aan de wacht deel te nemen en de bevelen, die hem in verband daarmede door den burgemeester gegeven worden, onvoorwaardelijk na te komen. Ieder afzonderlijk inwoner mag maar om de 10 dagen tot den dienst worden geroepen. Zijn van de wacht vrijgesteld: geneesheren, veeartsen, apothekers, in funktie zijnde geestelijken, staats-gemeente- en bosschbeambten, benevens de werklieden die zwaren arbeid verrichten in militaire en toegelaten bedrijven.

2.

Alle verkeer buiten de aaneengebouwde gedeelten der gemeente is tusschen 11 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens verboden. De burgemeester kan in gevallen van dringende noodwendigheid een bewijs afleveren dat den houder er van machtigt zich gedurende een daarin bepaalden nacht te verplaatsen. Alleen de “Zivilkommissaris” (burgerlijke Kommissaris) kan in bizondere uitzonderingsgevallen bewijzen afleveren voor een langer tijdsbestek. De belanghebbende moet het bewijs steeds bij zich dragen. Binnen de 24 uren moet telkensmale aan de betreffende plaatselijk “Kommandatur” een lijst worden ingeleverd van de personen die een bewijs hebben bekomen.

3.

Wie vorenstaande bepalingen overtreedt, wordt met een gevangenis straf van ten hoogste 6 maanden en met een geldboete van ten hoogste 3000 mark of met een dezer straffen gestraft. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Brussel, den 7n september 1918.

Der Generaalgouverneur in Belgien.
Freiherr Falkenhausen
Generaaloberst.