2de bureel
700 # 1040
Voorwerp: Samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verboden

Ten jare negentienhonderd achttien, den vijftienden September.

Wij Couwet, Florent, Adjunct-commissaris-opziener van politie, aan de tweede wijk, hulpbureel, gehecht, behoorlijk afgevaardigd, verhalen dat de politie kennis kreeg dat er eene zitting van een studentenkongres plaats had om 4u. namiddag, in de zaal van het Koninklijk Atheneum, dit met toelating der Duitsche overheid; politiemaatregelen werden genomen in den omtrek van het Atheneum, ongeveer 500 personen vulden de zaal; rond 7u. was de zitting geeindigd en het grootste deel der toehoorders gingen rustig henen. Eindelijk kwamen ongeveer een honderdtal studenten, met studieklakken, buiten, voorafgegaan van een vaandel; zij gingen al zingend langs de Gemeentestraat, Statieplein, De Keizer- en Kunstleien, Gemeenteplaats en straat en Van Wezenbekestraat (lokaal van Wezebeke). Onderweg werd er gefloten, gejuicht en geroepen; kleine schermutselingen hadden plaats op de Gemeenteplaats, welke door tusschenkomst der politie snel konden bedwongen worden. eene groote menigte volk volgde den groep studenten; de Van Wezenbekestraat moest ontruimd en afgesloten worden en de menigte werd uiteengedreven naarmate er politiehulp opdaagde. Later vernamen wij van een ambtenaar der Kommandantur dat de studenten de toelating niet bekomen hadden om met een vaandel in stoet te gaan. De studenten zijn later afzonderlijk uiteengegaan en er heeft zich in dien omtrek met hen niets bijzonders meer voorgedaan.

Van dit alles hebben wij deze bestuurlijke akte opgesteld om aan den heer Hoofdcommissaris van politie overgemaakt te worden en te dienen waar het behooren zal.

Waarvan akte, datum als boven.-

(g.) Couwet