2e bureel
700#895
voorwerp: Musea, bevel tot het uitleenen van voorwerpen

Stad Antwerpen
College van Burgemeester en Schepenen
zitting van vrijdag 6 september 1918
Beraadslaging – proces-verbaal

Het College is van gevoelen dat in de huidige omstandigheden het niet wenschelijk is voorwerpen uit de verzamelingen der stedelijke Museum in bruikleen af te staan voor reizende of andere tentoonstellingen.

Zulke uitleening zou de bedoelde voorwerpen, zonder bepaald nut, blootstellen aan beschadiging en verlies.

Bij verordening:                                               Het College
De schepen, dd.
Secretaris.