2e bureel
700#543
voorwerp: Bergen van meubelen van uitgezette en afwezige burgers in stadsmagazijnen

Stad Antwerpen,
Gemeenteraad
zitting van maandag 7 october 1918.
Proces-verbaal. ~ Uittreksel

Inkwartiering.- De Raad neemt kennis van de beslissingen genomen door het College, betreffende de opeisching in den aankoop van bed- en waschlinnen en ander gerief.

  1. in de stedelijke magazijnen, waar goed geborgen is van afwezige inwoners, zullen aangeslagen worden al de hiernavermelde voorwerpen: ijzeren bedden en ressorts, matrassen, beddelakens, kussens en dekens; handdoeken en opneemdoeken; kachels, buizen, koolbakken en schuppen; gewone tafels en stoelen; waschkommen, kruiken en emmers;
  2. In de opslagplaatsen voor meubelen, bij de verschillige aannemers van verhuizingen en vervoer, zullen de voormelde voorwerpen insgelijks aangeslagen worden;
  3. Afgevaardigen van den Dienst mogen bij de openbare verkoopingen in den Berg van Barmhartigheid, die op Maandag, 7 dezer, aanvangt, al de voorwerpen van voormelden aard, die in bruikbaren enz… enz…

Namens het college van Burgemeester en schepenen.