Aan de Heer Sekretaris Te Borgerhout                                                 31 oktober 1918

 

Geachte Heer,

Vernomend hebbende, dat onze Gemeente een speciaal korps gaat instellen tot het bewaken en handhaven der orde bij het terugtrekken der Duitsche troepen uit onze Gemeente, veroorloof ik mij, mij aan te bieden tot opneming in dit korps.

Ik verlang geen salaris, en zal stipt Uwe bevelen uitvoeren.
Aanvaardt, Geachte Heer, de verzekering mijner hoogachting

L. Van Nuland