PV 1061 – Bestuurlijke akte.

Ten jare 1918, den 10 December.

Wij De Coninck Edmond, adjunkt commissaris opziener van politie der 4e wijk , handelende als gevolg aan ’t kantschrift van den Heer Hoofdcommissaris van politie van den 6 December 1918 nr 17368, verhalen dat wij ons begeven hebben, met onzen agent van politie Wauman Paul, naar de huizen gelegen Ijzerenwaag 12, Scheldestraat 21, Hoogstraat 66 en Drukkerijstraat 18. In de rij eerste huizen, hebben wij niets ontdekt van papieren of oorkonden van duitschers, welke voor de krijgsoverheid eenig belang zouden kunnen hebben. In de Drukkerijstraat 18, zijnde het staatsgebouw tarief II, waar het duitsche proviandambt gevestigd was hebben wij twee kisten achtergelaten archieven in beslag genomen en naar ons commissariaat doen overbrengen, waarvoor er frs 1,50 kosten gedaan werden.Wij zullen deze archieven nazien en ingeval er zich tusschen bevinden die eenig belang voor de krijgsoverheid hebben zullen wij die stukken bij proces-verbaal aan den Heer Krijgsaditeur overmaken.

Waarvan akte, op datum las boven

(get) De Coninck