PV 1056 – Plicht

Getuigen:

  1. Mariën Maria Coleta, geboren te Bouchout den 19 Maart 1880, en wonende te Antwerpen Rijnkaai n° 43, Huishoudster
  2. Graré Ludovica, geboren te Antwerpen 21 Juli 1883, wonende te Antwerpen Rijnkaai n° 42, Huishoudster.

Ten jare 1918, den 8 December

Wij Vergult Petrus, adjunkt commissaris van politie gehecht aan de 4e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Prokureur des Konings, hebben een onderzoek ingesteld en onderhoord: Mariën Maria Coleta, vrouw De Wachter, zij verklaart:

Ik heb de vrouw De Cremer goed gekend zij heeft ongeveer drie jaren gewoond Rijnkaai n° 42. Het is mij bekend dat al dien tijd dat zij aldaar verbleef zij goed met de duitsche soldaten ophield. Zij ontving eerst gewoonlijk het bezoek een duitsche soldaat, die zich Wilhem noemde later had zij betrekkingen met een Hollander, nadien met een tolbeambte, al deze personen kwamen haar regelmatig bezoeken en bleven bij haar vernachten. In den laatste tijd zij betrekkingen met een Duitsche Officier, zeker Böhle Herman. Met dezen heeft zij het land ontvlucht, en naar ik vernomen heb zouden zij in Holland verblijven. Het gedrag dier vrouw laat veel te wenschen onder zedelijk oogpunt. Zij heeft gansch den inboedel verkocht.

Na voorlezing volhhardt en teekent:
Josephine Mariën
Vergult

 

Garé Ludovica vrouw Smits (zie kant) zij verklaart:

Vrouwe De Cremer heeft bij mij gewoond op het eerste verdiep, van af dat haren man is bij het leger gegaan tot over een jaar. Terwijl haar man in dienst was heeft zij verscheidene aanhouders gehad onder ander een Duitsch soldaat, een hollander en ten laatste een officier van het Duitsche leger zekere Böhle Herman. Dezen kwam des avonds bij haar en verliet haar woning. Bij den aftocht der Duitschers is hij met dien officier vertrokken. Ik denk dat zij in holland verblijft

Na voorlezing volhardt en teekent
Louise Garé
Vergult

Vrouw De Cremer slechts korten tijd gewoond hebbende Van Dijckkaai 31 heeft aan ons aldaar geene inlichtingen kunnen geven. Zij verliet zondag 15 November l.l. de stad. .

Waarvan akte, den tienden December 1918
Vergult