Stad Antwerpen – commissariaat van politie, 4e wijk. Bestuurlijke akte.

Ten jaren negentien honderd achttien den zes en twintig December.
Wij, Vermeulen August, adjunkt commissaris van politie aan de vierde wijk, verhalen om 7 uren ’s avonds verwittigd te zijn geworden dat een bende gewapende soldaten en burgers de schildwachten geplaatst aan de statie Waes poogden te overrompelen om er de waren welke onder de bijgelegen afdaken liggen opgehoopt te kunnen plunderen. Wij begeven ons met een drijtal agenten onmiddellijk ter plaats en vernemen dat verschillende schoten aan weerszijden gelost werden. Bij onze aankomst zijn de aanvallers verdwenen. De schildwacht Boudengen Adolf, geboren te Oostende 18-9-1880 deel makende der compagnie “Base Navale” verklaart ons door soldaten te zijn ontwapend en verplicht te zijn geweest in de herberg Sint-Michielskaai 39 te vluchten. In voormelde herberg werd nog een schot op hem gelost zonder hem te treffen en waardoor de muur beschadigd werd. Een ruit der ingangsdeur werd door de achtervolgers verbrijzeld. Boudengen Adolf heeft zich tijdelijk in den kelder van gemeld huis schuil gehouden.

Onze drij ongewapende politieagenten welke aldaar geplaatst werden om er de menigvuldige diefstallen welke er dagelijks door soldaten en burgers gepleegd worden te beletten, verklaren dat zij niet bij macht waren om de overrompeling te voorkomen.
Er werd door ons onmiddellijk militaire hulp gevraagd aan de dichtst bijgelegen kaserne en aan den heer Plaatsbevelhebber.

Waarvan akte.