PV  1009 – Bestuurlijke akte

  1. Van de Vijver Leonard , drukwerkverkooper, Kloosterstraat  n° 60
  2. Tempels Willem, drukwerkverkooper, Kloosterstraat n° 55
  3. […..] Arthur, drukwerkverkooper, Scheldestraat n° 23

Ten jare negentien honderd achttien den  eerste December

Wij Pladijs Armand, adj. Commissaris van Politie, behoorlijk afgevaardig, verhalen wij het besluit van de Heer Luitenant Generaal bevelhebber der versterkte stelling van Antwerpen betrekkelijk de drukpers, plakbrieven enz; genomen en luidende als volgt:

Besluit:
Art I. Mogen enkel verschijnen de dagbladen daartoe gemachtigd door het Groot Hoofdkwartier en goedgekeurd door de militaire censuur gevestigd ten zetel van den staf der versterkte stelling van Antwerpen.
Art II. alle plakbrieven, strooibriefjes, druksels en beeldafdrukken, bestemd om aangeplakt, uitgedeeld of verkocht te worden moeten voorafgaandelijk aan voormelde censuur onderworpen worden.

Hooger gemeld besluit werd aan de hierna gemelde personen beteekend.

Waarvan akte op 1e December 1918

(g) Pladijs