PV 1039 – Plicht

Ten jare negentien honderd  en achttien den zevenden December.

Wij Vergult Petrus adjunkt commissaris van politie, gehecht aan de vierde wijk, behoorlijk afgevaardigd door de Heer Hoofd Commissaris als gevolg aan de kantteeekening van den heer Hoofd Toezichter der krijgsveiligheid, in datum van 6e dezer maand, hebben onderhoord Boning Nicolas Karel, geboren te Hamme (D) den 21 Maart 1871 herbergier, wonende Van Dijckaai n° 31, hij verklaart:

Ik ben Duitscher van geboorte, doch verbleef van mijne prilste jeugd af in Engeland en heb aldaar de groote inburgering bekomen zoodat ik thans engelsche onderdaan ben.

In april 1915 werd ik door de Duitschers gevangen genomen en naar het civiel gevangenkamp Rukkelen (Engelsch kamp) overgebracht. Ik verbleef aldaar tot 8 Juli 1916 en werd losgelaten op voorwaarde nooit iets tegen de Duitsche regeering te ondernemen dit om rede, mijn vrouw ziek was. Ik moest mij aldus hier ter stede regelmatig aanmelde als engelsch onderdaan. Ik werd hier nogmaals aangehouden en naar Duitschland gebracht alwaar wij verzocht werden soldaat te worden. Ik weigerde en niettegenstaande trok men mij de soldaten kleederen aan. Ik weigerde steeds den eed te doen, mijne vrouw wendde zich tot de Amerikaansche consul te Brussel en mij tot de Amerikaansche consul te Keulen en eenige dagen nadien werd ik losgelaten, doch moest in Duitschland blijven werken. Op 12 November j.l. werd ik ontslagen als Engelschman en kon ik naar België terugkeeren.

Als toelichting melden wij opstellers dat Boning gehuwd is met eene Belgische vrouw, De Backer Maria, geboren te Lokeren den 4e September 1874, en alhier twee eigendommen bezit, te weten het huis hetwelk hij bewoond en een te Mortsel. Tijdens de bezetting heeft zijne vrouw in afwezigheid van de man hare herberg cafe Union opengehouden. Deze herberg werd nogal door Duitsche soldaten bezocht

Waarvan akte datum als boven

(get) Vergult