PV 1102 – Proces-verbaal van inlichtingen betrekkelijk een ongeval.

Ten jare 1918, den 17e December om 9 ½ ure s’ morgens

Wij Vergult Petrus adjt commissaris van politie, gehecht aan de 4e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer commissaris worden verwittigd door vrouw De Labey wonende St. rochusstr 48/7 dat haren zoon Michael De Labey, oud 18 jaren, op zondag 15 dezer maan in den voormiddag ernstig aan het linker hand gekwetst werd door ontploffen van een handgranaat en dat deze zich in het St. Elisabethgastuis ter verpleging bevond.

Wij begeven ons naar het gasthuis en onderhooren er De Labey Michael geboren te Antwerpen den 9 maart 1900, marmerbewerker, die ons verklaart:

Op de speelplaats der St Rochusstraat staan sedert eenige dagen verschillende wagens aan het leger toehoorende. Een knaap die ik niet ken was in dien wagens gedrongen en had er eene handgranaat uitgenomen, die hij na ze eenige oogenblikken vastgehouden te hebben wegwierp. Ik raapte na hem de handgranaat op en nauwelijks had ik ze in de hand of deze ontplofte. De duimen, den wijsvinger en de middenvinger mijner linkerhand werden afgerukt. Behalve eenige knapen die ik niet ken waren er geene getuigen ontrent. Maar ons wordt medegedeeld in het gasthuis, zal denkelijk de hand van De Labey afgezet te worden.

Waarvan akte, datum als boven

Gt Vergult