Gemeentebestuur van Antwerpen – Dienst der Rekwisities
Antwerpen, den 4 December 1918

Mijne Heeren,

Ik heb de eer te uwer kennis te brengen dat, ongeveer een maand geleden eene bijeenkomst werd gehouden in het Kabinet van den heer Burgemeester waarbij tegenwoordig waren: de gepensionneerde Kolonel Mr. Simonis en den heer A. Bourgeois, Hoofdopziener der Stadsgebouwen.
Er werd alsdan overeengekomen, om te vermijden dat de troepen bij de burgers zouden ingekwartierd worden, dat de Stad alle werken zou doen uitvoeren om de militaire gebouwen in regel te brengen en de onkosten hieruit voortspruitende door de Stad betaald.
Toen de Belgische troepen in de Stad zijn binnengekomen, heeft Kolonel Simonis en den heer Bourgeois, den ingerichten dienst overgemaakt aan den heer Cambier, Kolonel, Kommandant van de Génie der 2de divisie.
Mr. Cambier heeft alsdan het verlangen uitgedrukt, aangezien hij over geene kredieten beschikte, dat de stad zou voortgaan met de uit te voeren werken volgens rekwisitiebon af te leveren, goedgekeurd door Kolonel Cambier.
Tot heden toe zijn er verschillende werken uitgevoerd welke dienen betaald. Uw 1e Bureel weigert weigert hieraan gevolg te geven om reden Uw College desaangaande nog geen besluit heeft genomen.
Mag ik U beleefd verzoeken, Mijne Heeren, bij dringendheid, eene beslissing hieromtrent te willen uitbrengen.

De Hoofdopziener der Stadsgebouwen.

 

(700#1386)