PV 1070 – Vervulde plicht

Ten jare negentien honderd en achttien, den twaalfden December.

Wij Vermeulen August, adjt commissaris van politie gehecht aan de 4e wijk behoorlijk afgevaardigd door den Heer Hoofdcommissaris (…) hebben onderhoord de genaamde De Bouck Maria Francisca Josepha, vrouw Devestele, huishoudster, geboren t/s den 8-12-88 wonende Van Wezenbeeckstraat n° 66, welke verklaart in de vlaamsche taal:

Mijn man Devestele Louis Alfons, muzikant geboren t/s den 22-3-88 was bij het 32ste  Linieregiment. Op 12-8-14 werd hij te Luik krijgsgevangen genomen. Hij bleef krijgsgevangen tot 9-7-1918, vanwaar hij wegens ziekte in vrijheid werd gesteld. Het is door tusschenkomst van den Spaansche Konsuul en Zwitsersche geneesheeren dat hij zijne vrijheid bekwam. Hij heeft zich nooit met activisme bezig gehouden alhoewel hij dikwijls uitnoodigingen kreeg om aan vergaderingen dier partij deel te nemen, gedurende de duitsche bezetting oefende hij een tweetal uren daags zijn beroep van muzikant uit. Onmiddellijk na de vlucht der duitschers heeft hij het leger vervoegd. Mijne moeder, alhoewel van duitschen oorsprong, is hare vroegere landgenooten eer vijandig, zij heeft nooit overgang met hen gemaakt.

Een onderzoek welk verder werd ingesteld heeft niet bewezen dat Devestele zich met activisme zou bezig gehouden hebben.

Waarvan akte datum als voren
(get) Aug. Vermeulen