PV 1026 – vervolging ten laste van Segers August Hendrik geboren te Antwerpen Kronenburg str n° 12 beroep Schippersgast beticht slagen aan de politie

Getuigen:
De Fleurquin Clement, politieagent
Constant Adriaenssen

Ten jare 1918 den 16 December;
Wij Arthur Van Peetersen, Adjt. Com. van politie, gehecht aan de 4e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Commissaris, ontvangen van onzen politieagent Clement De Fleurquin, het volgende vlaamsch verslag:

Heden avond , om 10 uren belast zijnde met het sluiten der herbergen, stelde ik vast, dat eenige minuten na het sluitingsuur er zich nog verbruikers bevonden in de herberg gelegen Antoniusstr n° 21, gehouden door de weduwe Geurts, herbergierster. De herbergierster werd aangezocht hare herberg te sluiten, en de verbruikers het lokaal te verlaten. Waarop Segers August Hendrik die zich tusschen de verbruikers bevond, eensklaps zonder de minste reden naar mij toe kwam geloopen, terwijl ik mij in de straatdeur van de herberg bevond en mij tevens een slag in het aangezicht toebracht. Hij kon gaan vluchten.

De genaamde Segers August Hendrik, door ons te bureele uitgenoodigd is niet verschenen.
Bij nader onderzoek blijkt, dat Segers August Hendrik, met zijne vrouw Geurts Antonia, de wijk naar Holland zouden genomen hebben. Hij wordt ook opgespoord door de ‘surète militaire’ spioenendienst, tijdens de bezetting van den vijand alhier.

Waarvan akte op 5e December 1918.
(get) Van Peetersen August.