Stad Antwerpen. Gemeentebestuur. 2e bureel N° 68
Voorwerp: Stoeten. Ordemaatregelen

Antwerpen, den 14de December 1918

De Burgemeester
aan de Algemeene Maatschappij der Antwerpsche Tramwegen, Groote Hondstraat, T/S.

Mijne Heeren,

Op Zondag, 15 dezer, zal eene “Groote Vaderlandsche Volksbetooging” gehouden worden.
Een stoet zal rond 10 uur ’s morgens gevormd worden op de Paardenmarkt en Handelslei, zal door de politie te paard vergezeld zijn en de volgende straten doorlopen:
Paardenmarkt, Klapdorp, Minderbroedersrui, Kathelijnevest, Meirplaats, Leysstraat, Teniersplaats, Kunstlei, Mechelschesteenweg, Leopoldplaats, St. Jorispoortstraat, Mechelscheplein, Lindenstraat, Vleminckxveld, Klein Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Groote Markt, Kaasrui, Melkmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, St. Jacobsmarkt, Kipdorpbrug, Gemeenteplaats.
Om alle mogelijke ongevallen te voorkomen is het wenschelijk dat, te dier gelegenheid, de dienst uwer rijtuigen onderbroken worde en daar het niet mogelijk is juist te bepalen wanneer de stoet zal voorbijtrekken in de straten, waar de tramlijnen doorloopen, verzoek ik u aan uwe bedienden de noodige onderrichtingen te geven opdat zij, op het eerste verzoek der politie, hunne rijtuigen zouden stilleggen.
Ook zullen zij zich stipt naar de bevelen der politie gedragen, wat betreft het hernemen van den dienst.

Aanvaardt, Mijne Heeren, de verzekering mijner volkomen achting.
De Burgemeester.

 

(700#1378)