Vrijdag – Vandaag zijn ons drij schepen uit Holland toegekomen welke ons eenige honderden Fransche krijgsgevangenen van alle wapens hebben medegebracht. Wat zien er die soldaten uit. Vuil, onverzorgd. Maar men ziet het hen allen aan dat ze blij zijn uit die hatelijke slavernij verlost te zijn. Een dezer krijgsgevangenen wist te vertellen dat hij bij zijne aankomst in Duitschland op stokslagen ontvangen werd en bij weigering van werken in een donker hok opgesloten werd zonder eten. “Ook begrepen wij niet wat er gebeurd was” zegde hij “toen wij eenige dagen voor onze invrijheidstelling als ‘Mijnheer’ werden toegesproken en ons gevraagd werd of wij hen ons eten wilden verkoopen.”

De Keyzerlei en Meir zien zwart van volk. Groepjes krijgsgevangenen worden uitgenoodigd eenige hunner wederwaardigheden te vertellen.