Zondag – Een paar dagen na den terugkeer onzer soldaten zegde ons één hunner: “Ja,ja, nu is het nog alles schoon, maar wacht tot dat het nat weder is. Nu is het nog de bloem, maar als de eerste dagen van roes voorbij [zijn] zal er zooveel niet meer “Leve dit” of “Bravo dat” geroepen worden. Wacht maar tot de medaille hare keerzijde zal getoond hebben.” Die man had gelijk. Geene werkzaamheden hernemen, alles blijft lanterfanten. In de kazernen heerscht er onder de manschappen een geest van misnoegen over het naar huis sturen der klassen. Het toestaan, of liever het weinige toestaan van verloven aan frontmannen, wanneer de terugkeerende geïnterneerden allen 20 dagen met schadeloosstelling bekomen. De koppen worden bijeen gestoken en de socialistische denkbeelden en princiepen winnen meer en meer veld. Zie Handelsblad van vandaag.