Stad Antwerpen – Politie 3e wijk. Bestuurlijke akte.

Ten jare negentien honderd en negentien, den dertiende januari.
Wij, Bax Jan, Dienstdiende adjunkt-commissaris van politie aan de 3e wijk gehecht, ontvangen van onzen agent Cavijn Maurice, het volgende verslag in de vlaamsche taal:

“Heden morgend om 5 ure heb ik bestatigd dat verschillende briefjes met opschrif ‘Eischt ééntalig bestuur in Vlaanderen’ en ‘Hier ook Vlaamsch. Vlaamsch in Vlaanderen. Eerbiedigd de taal onzer Vlaamsche soldaten” aangepakt waren op de gevels der huizen en op de vitrienen der Meirplaats, Leysstraat en Teniersplaats. Wij hebben zoveel mogelijk deze briefjes afgerukt en brengen eenige exemplare ten bureele.”

Hierbijgevoegd een paar briefjes, voormeld opschrift dragende. Het feit heeft waarschijnlijk plaats gehad in den nacht van 12 op 13 dezer. Geene onzer agenten heeft het gebeurde gezien of wij zijn ook niet te weten gekomen wie de daders ervan zouden zijn.

Toegestuurd aan den Heer Burgemeester voor Kennisgeving.
Antwerpen 13 januari 1919.