Stad Antwerpen. Gemeenteraad, openbare zitting van maandag 27 januari 1919.
Proces-verbaal – Uittreksel.

Ten einde aan het stoffelijk overschot der landgenooten, welke tijdens de bezetting gefussileerd werden, eene waardige rustplaats te bezorgen, beslist de Raad dat, in overleg met de bevoegde overheden en betrokken familiën, de lijken naar Schoonselhof zullen worden overgebracht. De noodige grond voor het oprichten der grafstede wordt kosteloos ter beschikking van het College gesteld.

De heer Schepen Steger deelt den Raad mede dat het College besloten heeft een grootsche plechtigheid in te richten ter gelegenheid dezer begrafenis. Ook zal een waardig gedenkteeken door de stad worden opgericht, terwijl een gedenkboek op stadskosten zal uitgegeven worden.