Stad Antwerpen – Politie Kaaien.
Bestuurlijke akte

Ten jare negentienhonderd en negentien, den vier en twintigsten januari, om 10 ’s avonds. Wij, Vandeplassche Remi, d.d. adjunkt-commissaris van politie, gehecht  aan de Kaaien, ontvangen het volgende verslag van de agenten Frederick Frans & Van de Leene Joseph:

“Heden avond om 10u heb ik, Frederick Frans voor de 2e maal 8 kerels verdreven, die poogden in te breken, in het stadsmagazijn voor ontplofbare stoffen, Polderstraat (d’Herbouvillekaai). Ik riep de hulp in van mijn collega Van de Leene, wanneer wij ze achternazaten om ze te vatten en hun toeriepen te blijven staan, lieten zij één schot op ons en namen de vlucht door de weiden, zonder dat wij  iemand hebben kunnen herkennen.”

Uit onderzoek is gebleken dat de rolblinde voor de poort een weinig werd opgelicht, de poort en de ijzeren oog voor het hangslot verwrongen. De bewaking van dit magzijn, waaruit reeds zoo dikwijls werd gestolen en gepoogd wrodt te stelen, door gewapende benden, is heel gevaarlijk voor de agenten, die meest allen ongewapend zijn. Het ware, ons dunkens, heel nuttig, indien er eenige revolvers beschikbaar waren voor de agenten aldaar en in gansch den omtrek op post.

Van bovenstaande hebben deze bestuurlijke akte opgesteld, om den heer Burgemeester alhier toegezonden te worden en te dienen naar behooren.
Waarvan akte, gesloten te Antwerpen den zesentwintigsten Januari negentienhonderd en negentien.