Kraan Natie – Sint-Jansplaats 51-53.

Antwerpen den 10 januari 1919
Den Heer Rombouts, dienstoverste 2e bureel (stadhuis).

Mijnheer,
Wij nemen de eerbiedige vrijheid uwe bemiddeling te verzoeken, ten einde eenige werkpaarden van het Belgisch leger, in leen te bekomen. Even als op andere natien, zijn onze stallen gansch uitgeput en ontbreken ons de noodige krachten om de opruiming der kaaien te doen, waarmede de militaire overheid ons gedeeltelijk gelast heeft.
Wij verzekeren Ued, Mijnheer, Dat de dieren de beste zorgen zullen genieten en verbinden ons, de paarden terug aan het leger te bestellen zoohaast er ons kennis zal van gegeven worden.

Ued bij voorbaat dankende, gelieve, mijnheer, de verzekering onze beste gevoelens te aanveerden.