Stad Antwerpen – Hoofdcommissariaat van politie. Verslag

Ten jare negetien honderd en negentien, om 5 1/4 uren ’s avonds.
Wij, De Meulemeester Alfons, agent-opziener, kandidaat Adjunt-Commissaris van politie, ontvangen van onze agenten van politie Veresen Victor, en Broeckx Jan, volgend verslag:

“Heden avond om 5 1/4 uren, komende op den steenweg Stappaerts, zagen wij drij burgers en een soldaat de vlucht nemen. Wij gingen tot het stadsmagazijn aldaar gelegen, waarin ontvlambare stoffen geborgen zijn. Nabij den ingang vonden wij een koevoet liggen, denkelijk achtergelaten door bovengemelde bende.
Ter plaatse hebben wij bestatigd dat het hangslot nabij den ingang geplaatst, gebroken was, alsook datgene diende om de ketting der roldeur bijeen te houden.
De bende op de vlucht gedreven schijnt niets ontvreemd te hebben. Om diefstal te beletten doen wij het magazijn bestendig bewaken, totdat de bevoegde stadsdienst andere hangsloten zal hebben geplaatst. ”

Proces-verbaal is aan den heer Procureur des Konings overgemaakt.
Waarvan akte datum als boven om aan den heer Burgemeester alhier verzonden te worden.
De Meulemeester