Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 7e wijk. Hulpbureel dam.
Verslag voor den Heer Burgemeester.

Ten jare negentien honderd en negentien den negentienden januari.
Wij, Van Oosten Alfons, adjunkt Commissaris van politie, gehecht aan de 7e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Commissaris hebben volgend verslag ontvangen van den politie agent Vermeersch Louis:

“Den 19 januari 1919 om 8 1/2 ure ’s avonds in dienst zijnde aan het voedingsmagazijn Asia dok, vernam ik langs den kant van den stijger, kaai n° 29, een buiten gewoon heen en weer loopen, dat mij verdacht voorkwam. Mij ter plaats begevende stelde ik vast dat een vijftal soldaten aan boord waren van het Rijnschip “Progrès”, gemeerd in den hoek n° 29 Asiadok, alwaar zij in het ruim reeds twee groote zakken met doozen opgelegde waren hadden gevuld en boven in het gangboord getrokken, gereed om weg gedragen te worden.

Een der soldaten trachte mijn handelend optreden tegen te houden door beloften, zeggende, wij zullen u ook wat geven. Daarop heb ik alarm geblazen op mijn hoorn en de soldaten zijn op de vlucht gegaan. Geholpen door den schipper hebben wij de zakken terug in het ruim geworpen. Wij hebben ons onmiddellijk ter plaats begeven en den omtrek afgezocht, maar nergens werden nog verdachte soldaten ontdekt.

Aan boord van het schip “Progres” geladen met oorlogsbuit, heeft schipper De Jong Jan ons het volgende verklaard:
“Deze avond zijn eenige soldaten in het ruim van mijn schip gebroken, en hebben er zakken met conserven gevuld. Aan die mannen is niets te zeggen en onder bedreiging van hunne wapens moeten wij laten stelen. De soldaten breken alles open wat in het ruim is en alles ligt door een verkapt. Verleden nacht zijn wel twintig soldaten op mijn schip geweest en tot in den morgen hebben ze gestolen en met volle zakken weg gedragen. Ik durf er niet tusschen komen. ”

Wij hebben aan den Sergeant der nabijzijnde wacht gevraagd of hij kennis had van de zaak, waarop hij ons ontkennend heeft geantwooord. Een politiepost blijft in de nabijheid van het schip.

Waarvan akte om aan den Heer plaatsbevelhebber overgemaakt te worden voor beschikking. Proces-Verbaal werd eveneens opgesteld voor den Heer Krijgsbevelhebber.