Legacion de Espana en Belgica
Bruxelles, le 30 Décembre 1918.

A Monsieur De Vos
Bourgmestre de la Ville d’Anvers

 Monsieur le Bourgmestre,
Je me permets de vous recommander chaleureusement mon compatriote Monsieur Pereyre qui m’est spécialement recommondé par une télégaramme émanant du Gouvernement Espagnol et qui aura à faire quelques opérations à Anvers pour des marchandises envoyées de mon pays.
Je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir donner à monsieur Pereyre toutes les facilités don til pourrait avoir besoin en votre volle et je me permets même de vous prier de le recommander à toutes les autorités auxquelles il pourrait se trouves dans la nécessité de devoir recourir.

Avec mes sincères remerciements, veulliez agréer, monsieur le Bourgmestre, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Le Marquis de Villalobar.

 

Antwerpen, den 16n januari 1919

De heer Burgemeester ontving op 16 dezer de HH. M. Pereyre & S. Cabezon, die drager waren van een bijzondere aanbeveling van den heer Markies de Villalobar.
Genoemde heeren vertegenwoordigen de firma “Sociedad Anonima Commercial y de Transportes”, Colon de Larreategui, 16-17, Bilbao, en verlangen een regelmatig zeevaartdienst in te richten tusschen Bilbao en Antwerpen. Zij hebben reeds op het einde der vorige maand het klein stoomschip “Ybai Zurri” naar antwerpen gezonden met ene lading levensmiddelen: vooral fruit en conserven van visch. Zij zouden die zendingen alle veertien dagen willen herhalen met en schip van ongeveer 900/1000 ton en zouden daarbij ook andere levensmiddelen willen invoeren, zoals macaroni, noedels en dergelijke waren, tafeloliën, beschuitjes, enz. Voor deze laatste stoffen is echter eene toelating voor uitvoer vereischt van de Spaansche Regeering, doch deze zal zeker verleend worden op verzoek van den heer Burgemeester van Antwerpen. Enkel wordt gevraagd:

  1. Een schrijven van den heer burgemeester om den heer Minister van België bij de Spaansche Regeering te verzoeken de vraag tot invoer van de drie voornoemde producten te willen ondersteunen:
  2. Eene aanbeveling voor de firma Pereyre-Cabezon, bij voornoemde heer Minister.

Om te handelen in den zin gewenscht door den heer minister JASPAR, zou  het best zijn dat de betaling gebeurde met ruilwaren, bv. kolen, gailletteries, briketten of half vette kolen voor machienen en gasinrichtingen.

Wellicht kan de heer Burgemeester de verzoekers in betrekking stellen met de personen, die de vereischte bevoegdheid hebben om nopens den uitvoer van kolen te onderhandelen.

De bestuurder van den Dienst van inkwartiering en Rekwisities.