Wagenaars Natie – Oude Leeuwenrui 35.

Antwerpen, den 11 januari 1919.
Aan den Heer Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen

Geachte Heeren,
Tijdens de Duitsche bezetting onzer stad, moesten wij vijf onzer beste paarden aan spotprijs afgeven. Gezien het werk aan de haven herleeft, en wij gebrek aan paarden hebben, nemen wij de nederige vrijheid Ued. uwe welwillende hulp in te roepen, ten einde van het leger eenige paarden in gebruik te kunnen bekomen.
Gelieve ons desaangaande een getuigschrift te willen bezorgen.
Op voorhand dank en oprechte groeten

De Wagenaars Natie