Commissariaat van policie, 8e wijk. Verslag.

Wij, Van den Plan Louis, adjt. commissaris van politie, gehecht aan de 8e wijk, verhalen dat wij op 2 februari 1919 rond 4 3/4 uren namiddag verwittigd werden dat er wanorden plaats hadden in de danszaal ‘Apoleon’ Brederodestraat 101, gehouden door Vervoet Henri.

Wij zenden onze politieagenten Van Wesenbeeck en Van Laer ter plaats om er de orde te herstellen, doch deze keeren eenige oogenblikken nadien terug verklarende dat het soldaten zijn die in de zaal last veroorzaken. Dat zij er niet in gelukt zijn deze tot kalmte te brengen, dat hij Van Wesenbeeck zelfs door eenige opgewonden en lichtbedronken soldaten was vastgepakt geweest en dat deze soldaten hun verplicht hadden de zaal te verlaten onder allerlei beleedigingen. Zij zegden erbij dat er minstens een 100-tal soldaten in deze zaal waren en dat deze nog meer aangehitst werden tegen de politie door de burgerij.

Gezien dezen toestand hebben wij onmiddellijk den heer luitenant der wacht in de Sint-Joriskazerne verwittigd om ons de noodige hulp te verleenen. Vervolgens hebben wij ons met een aantal politieagenten naar de danszaal begeven alwaar een piquet soldaten, onder bevel van een onderofficier ons is komen vervoegen. Bij onze aankomst waren de wanorden geëindigd, maar volgens verklaring van den lokaalhouder hadden 2 soldaten vroeger eenige tafels en stoelen verbrijzeld. Aan den overste van het piquet heeft men eenen soldaat aangewezen die men vermoedde een der daders te zijn. De onderofficier heeft dezen soldaat zijn naam gevraagd, maar die loochende alle plichtigheid.

Er waren op dat ogenblik minstens 200 soldaten en nog veel grooter getal burgers in de zaal. Veel deser soldaten waren zeer opgewonden tegenover den lokaalhouder omreden dezen van hun een inkomgeld van 0.60 frank eischt. Volgens den lokaalhouder verklaarde is het ook om die reden dat de wanorders plaats hadden.

Uit de houding en de woorden van zekere soldaten hebben wij kunnen opmaken dat het aldaar bij dit voorval niet zal blijven en dat ergere wanorden zich nog zullen voordoen indien in dezen toestand geen verandering komt. Al onze goede raadgevingen schenen weinig uitwerksel op de soldaten te hebben.

Antwerpen, den 2 februari 1919

NB. Door de politie zal voordurend al het mogelijk gedaan worden om in deze zaal alle wanorders te voorkomen of te bestrijden.