Stad Antwerpen – Gemeentebestuur
12 februari 1919

De Burgemeester
aan den heer Hoofdcommissaris van politie.

Mijnheer de Hoofcommissaris,

Ik verneem zoo even dat een aantal brouwersgasten in werkstaking gegaan zijn en dat zij het voornemen uitgedrukt hebben de bierwagens, die nog door de Stad zouden rijden, aan te vallen en te plunderen.
De Bond der Brouwers van Antwerpen en omliggende roept hierop mijne bijzondere aandacht, en vraagt mij, zoo in het belang der goede orde, als om te beletten dat het nijverheidsvak der brouwerij volledig zou gestremd worden, dat de politie een waakzaam oog op de stakers zou houden en, in ieder geval, beslist zou optreden, wanneer deze de bierwagens zouden aanvallen.
Ik roep op die zaak, insgelijks uwe bijzondere aandacht en verzoek u onverwijld, telefonisch, de vereischte, onderrichtingen aan uwe ambtgenooten der verschillige wijken mede te deelen.

De Burgemeester

(700#1389)