Gemeentebestuur van Antwerpen
Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van Dinsdag 11 Maart 1919
Beraadslaging – Proces-verbaal.

Betooging ter gelegenheid van het overbrengen der overblijfselen van gefusilleerde en gesneuvelde medeburgers naar de begraafplaats Schoonselhof.
Op verzoek der Nationale Federatie der oud-politieke gevangenen, zullen voor Maandag, 17 dezer, de volgende schikkingen getroffen worden:
1°) aan het Bestuur der Antwerpsche Tramways zal gevraagd worden het verkeer te onderbreken, een half uur voor den voorbijgang van den stoet en hetzelve enkel te hernemen, wanneer de politie zal oordeelen dat zulks, zonder gevaar voor het openbaar verkeer, kan geschieden;
2°) de vereischte schikkingen zullen getroffen worden om toe te laten dat de leerlingen der verschillige scholen, den stoet zouden zien voorbijtrekken in de breedste straten of leien van den doortocht;
3°) het nationaal vlag zal, op O.L.V. toren, halftop wapperen;
4°) op den doortocht van den stoet zullen de gaslantaarns ontstoken worden en met rouwfloers omhangen;
5°) de groote klok van O.L.V. Kerk zal over dood luiden.

Bij verordering:
De Secretaris ad int.,
K. Cornette

Het College,
Jan De Vos.

 

(700#1378)