Verslag aan de Gemeente Borgerhout
Aan den Heer Toezichter over het Burgerlyk Bestuur der Kreitsen Crefeld

Baumgardt, Jan, werd ingeschreven voor de inlichting van 1913, en bepaald vrygesteld wegens aderspat den 18 september 1912.Tydens de bezetting heeft hy dienst gedaan ten voordeele der Duitschers. Van einde 1915 tot einde 1916 heeft hy zich vrywillig ten dienste gesteld der Duitschers en de bediening van baanwachter aangenomen aan het beheer van Staatsspoorwegen
te Mortsel (Oude-God).

Einde 1916, is hy bij het Duitsche leger ingelyfd geworden en na een jaar dienst ongeveer, weder ontslagen. De reden waarvoor hij ingelyfd werd is niet ter onzer kennis. By zyne ontslaging is hy in Crefeld (Duitschland) gebleven en heeft aldaar werk aangenomen in een fabriek. Drie maanden voor den wapenstilstand keerde hy Borgerhout weder en by den aftocht der Duitschers vertrok hy terug naar Duitschland met zyn vader die ook voor de Duitschers gewerkt heeft.

 

Borgerhout, den 23.4.1919
De Adjunkt Commissaris van Policie F. Driesen