Stad Antwerpen – Commissariaat van politie, 6e wijk. Zurenborg.
Verslag.

Heden avond om 8 uren wilde Lejong Jules, geboren te Marcinelle, 16-4-92, sergeant bij het 15e linie, 6e Cie., in het huis n° 4 Plantinlei eene obus ontladen die vast gehouden werd door Hugé Victor-Jan, geb. Cuesmes 9-6-93, soldaat bij het zelfde regiment, met het ongelukkig gevolg dat dit tuig ontplofte en gansch het huis verwoeste.

Hugé werd op den slag gedood alsook Peeters Eduard, 54 jaren, herbergier, Plantinlei 4. Zijne vrouw Capiteyns Anna-Maria, 52j en hunne twee dochters Justine, 25j en Marie 21j zijn gekwetst aan hoofd, handen en beenen, de sergeant Lejong is blind en werd de rechterhand afgerukt.

De militairen zijn naar het krijgsgasthuis, de vrouw naar het St. Elisabethgasthuis en den vader naar het doodenhuis overgebracht. de dochters zijn door gebeuren opgenomen, daar hunnen staat geene onrust inboezemde. De geneesheeren Diegerick en Cammaerts en den apotheker Bredenraedt, deden de noodige bestatigingen en gaven de eerste verzorging.

De ondergeteekende leidde het onderzoek en richtte met eenige agenten, eenen ordedienst. Er zullen een paar agenten ter plaats blijven, zoo lang den toestand het vergt. De militaire overheid werd verwittigd. De pompiers zijn ter plaatse geweest. De heeren gemeenteraadsleden Wouters en Borgers bevonden zich ook ter plaats.

Antwerpen, 3 april 1919