Provinciebestuur van antwerpen – Oorlogsgebeurtenissen, verkrachting der regelen van het volkenrecht.
Antwerpen, 24 april 1919.

Aan de Gemeentebesturen der provincie,
Mijnheeren,

Bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1919, werd eene commissie ingesteld, welke voor taak heeft het in augustus 1914 begonnen onderzoek over de verkrachtingen der regelen van het volkenrecht, der wetten en gebruiken van den oorlog, voor te zetten.
Deze onderzoekscommissie heeft niets gemeens met de herstelling der oorlogsschade; hare zending bestaat uitsluitelijk hierin, van op de meest onpartijdige en meest aandachtige wijze alle oorkonden en getuigenissen betreffende de verkrachting der regelen van het volkenrecht en der wetten en gebruiken van den oorlog, door onderdanen van de vijandelijke landen begaan, in ontvangst te nemen, te verzamelen en te onderzoeken, om nadien de degelijk vastgestelde daden aan de afkeuring der beschaafde wereld prijs te geven.
De bestanddeelen van dit onderzoek worden verzameld door de rechterlijke overheden, welke bij de bevrijding van het grondgebied aangezocht werden alle nuttige aanduidingen bijeen te brengen.
Opdat dit onderzoek volledig zoude wezen, is het van belang dat de gemeentebesturen hunne medewerking verleenen, bijaldien de commissie hunne tusschenkomst zal inroepen.
In de naam van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, heb ik diensvolgens de eer, Mijnheeren, uwe bijzonder aandacht op dien plicht te vestigen.

De Gouverneur
Baron G. van de Werve en van Schilde.

 

 

700#1334