Gemeentebestuur van Antwerpen
Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van Dinsdag 15 April 1919
Beraadslaging. – Proces-verbaal.

Optocht op 1 Mei ingericht door de werkliedenpartij.
Het College neemt kennis van een schrijven van den heer Generaal, Krijgsgouverneur der provincie, waarbij deze toelating verleent om:
1°) op Woensdag, 30 April, vooravond van den 1n Mei, een muzikalen uitstap te laten inrichten;
2°) op 1 Mei, een optocht te laten houden, insgelijks ingericht door de Antwerpsche Werkliedenpartij.
De inrichters verklaarden borg te staan voor de kalmte en ordelijkheid, waarmede de bedoelde feestelijkheden zullen gevierd worden.
Aan den heer Hoofdcommissaris van politie zal opdracht gegeven worden de noodige politiemaatregelen te namen op den doortocht der stoeten. De Maatschappij der Antwerpsche Tramways zal aanzocht worden, zoo nodig, het verkeer der tramrijtuigen tijdelijk te onderbreken daar, waar zulks door de politie, in het belang der goede orde, zal noodig geacht worden.

Bij verordening:
De Secretaris ad int.                                                                                                Het College,

 

(700#1378)