Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie – Wijk 5 – N° 944
Voor den Heer Burgemeester te Antwerpen.

Verslag

Op heden 30 April 1919, heeft er eene openbare meeting plaats gehad, om 9 ure ‘s morgens, in het lokaal “Mozart” St Elisabethplaats, der stakende drukkers en papierbewerkers die den 8 uren arbeidsdag en 1.25 f loon per uur eischen.
Er hebben verscheidene sprekers het woord gevoerd, aangaande de onderhandelingen aangeknoopt met de vakbonden van Brussel en nopens de onderhandelingen aan te gaan met de patroons.
Er is ook beslist geworden morgen, in stoet, mede het 1e meifeest te vieren.
Verder is er op de meeting, alwaar ongeveer 300 stakers aanwezig waren, niets voorgevallen en in de beste orde geeindigd.

Antwerpen, den 30 April 1919.
De d.d. adj. Commissaris van politie.

 

(700#1389)