Stad Antwerpen – Brandweer.
Antwerpen, 19 mei 1919

Mijne Heeren,
Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat eene groote hoeveelheid hout, toehoorende aan het leger, alsook materiaal van de récupératie opgestapeld worden tusschen de vestingwalles en de Kielsche Vest, vanaf de Montignystraat tot aan de Lange Elzenstraat.

Gezien de weinige tusschenruimte welke er gelaten is tusschen deze stapelplaats en de woonhuizen, bestaat er veel gevaar voor deze laatste, in geval van brand, temeer daar de waterleiding er ontoereikend is.

Ik kom U deswege verzoeken, de aandacht van de Krijgsoverheid op dezen toestand te willen gaande maken en haar te vragen om aldaar een bestendig toezicht te willen uitoefenen, zoowel bij nacht als bij dag, ten einde te voorkomen dat er door plunderaars of ander verdacht volk, onheil gesticht worde. Het stapelen van hooi en stroo alsook het storten van vuilnis daaromtrent, moet beslist verboden worden.

De bevelhebber.