Uittrekesels uit de dagelijksche orders van 3-5-1919

Morgen voormiddag zal op de Gemeenteplaats en Italialei een stoet ingericht worden waartoe al de maatschappijen der stad zijn uitgenoodigd geworden. De inrichters zullen zich begeven naar het Stadhuis om een protest tegen het besluit der vredesconferentie aan de Stadsoverheid te overhandigen.
Deze stoet zal vertrekken om 11 uur en dan volgenden weg doen:
Gemeenteplaats, Gemeentestraat, Statieplein, De Keyserlei, Teniersplaats, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Schoenmarkt, Groenplaats, Groenplaatsstraat, Oude Koornmarkt, Groote Markt.
Mijne achtbare ambtgenooten der 2e wijk zal wel willen den ordedienst regelen bij het vormen van den stoet met zijn beschikbaar personeel onder het bevel van eenen zijner adjunkten en met eene politie versterking welke zich zal bevinden om 10 ¾ ure aan den Vlaamsche schouwburg: 1 adj. 10e W., 2 agenten opzieners en 8 agenten van den K.D. en 2 agenten der 5e 8e 10e W. Deze manschappen alsook die der 2e wijk zullen del stoet vergezellen.
Mijne achtbare ambtgenooten der 3-4 W. zullen eenige maatregelen willen nemen op den doortocht van den stoet in hunne wijk en mijn achtbaren ambtgenoot der 1e wijk op de Groote markt en omstreken.

De Commissaris van politie
Hoofdcommissaris ad int.
(get.) Pergoot.

 

(700#1378)