Liberale Volkspartij – Help u zelve
Liberaal Werkersverbond – Liberale ziekenbeurs
Arrondissementsverbond der Liberale Vakbonden.

Antwerpen, 3n Juni 1919

Den Heer J. De Vos,
Burgemeester der Stad Antwerpen.

Geachte Heer Burgemeester,

In onderlinge verstandhouding wordt door de Liberale Volkspartij, het Liberaal Werkersverbond en het Arrondissementsverbond der Liberale Vakbonden, eene prottestbetooging tegen het duur leven ingericht op Zondag, 22n Juni a.s.

De betooging zal omvatten:
1° een optocht door de Stad (vorming De-Coninckplein te 9 ½ u. vertrek te 10 uur); de verschillende liberale volksvereenigingen worden uitgenoodigd aan dezen stoet deel te nemen;
2° opschriften tegen het duur leven;
3° eene meeting in het Liberaal Volkshuis, Volkstraat, waar de heeren Franck, Minister, Pecher en Vekemans, volksvertegenwoordigers, het woord zullen voeren.

Wij hebben de eer U te verzoeken, Geachte Heer Burgemeester, ons de noodige toelating te willen verleenen tot het houden van bovengemelde protestbetooging.

Aanvaard, Geachte Heer Burgemeester, met onzen dank bij voorbaat, de betuiging onzer gevoelens van hoogachting.

Namens de Inrichtingskommissie:

De Sekretaris                                                                De voorzitter

 

(700#1378)