De Burgemeester

aan: het Beheer der Antwerpsche Trammaatschappij

Mijnheren,

Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat, ter gelegenheid van het teekenen van het vredesverdrag er heden avond eene groote volksbetooging zal gehouden worden, waaraan al de volksmaatschappijen van de stad zullen deelnemen.

De stoet wordt gevormd op de Italielei en vertrekt, om 9uur. De volgende wegwijzer zal gevolgd worden: St. Jacobsmarkt, Kipdorp, Wolstraat, Koepoortstraat, Kaasrui, Groote Markt, Oude Koornmarkt, Groenplaatsstraat, Groenplaats, Schoenmarkt, Meirbrug, Meir, Leysstraat, Tenierplaats, waar de stoet ontbonden wordt.

Ik verzoek U de noodige maatregelen te nemen opdat tijdens den doorgang van de betooging het tramverkeer in de aangeduide straten opgeheven worde. Het personeel van de trams zal zicht te gedragen hebben naar de bevelen van de politie.

Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering mijner volkomen hoogachting.

De Burgemeester