Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie 8e wijk

Bestuurlijke akte

Inlichtingen nopens de meeting gehouden in de zaal “Apollon” voor “Het Vlaamsche Front”

Ten jare negentien honderd negentien, en eersten Juni.
Wij Debeuf, Emiel Eugeen, adjunkt-commissaris van politie, behoorlijk afgevaardigd, gehecht aan de achtste wijk, verhalen dat de meeting aangekondigd door den Bond “Het Vlaamsche Front” en toegelaten door den Heer Krijgsgouverneur, in de danszaal “Apollon” Brederodestraat, om 11 ure begonnen is, om 12 ure werd ze geschorst om eene omhaling te doen ten voordeele van “Het Vlaamsche Front” en herbegon om 12 25’ ure om te eindigen om 1 ¼ ure.
Er waren ongeveer 1200 toeschouwers, grootendeels jonge lieden.
Vier sprekers hebben er het woord gevoerd, namelijk:
1°) Mijnheer Van Puymbroeck, voorzitter.
2°) Mijnheer Gustaaf De Clercq, onderwijzer, van Hey-Kruis.
3°) Mijnheer Marcel Steenbrugge, ingénieur, van Gent.
4°) Een soldaat der “Houthakkers kompagnie” (Compagnie des Forestiers) naam onbekend.
Deze vier sprekers hadden voor onderwerp het critikeeren van de handelswijze der Belgische Regeering tegen de flaminganten tijdens den oorlog en het bepleiten van het zelfbestuur van Vlaanderen.
Op de bovengaanderij der zaal waren vele jonge mannen die nu en dan het eene of het andere uitriepen; er werd eens geroepen door een dier mannen “Revolutie in Vlaanderen” en later “Scheurt dat rood van die vlagjes” (bedoeld op kleine vlagjes met de Belgische kleuren).
Alles liep in goede orde af tot op de laatste oogenblikken. Een agent der militaire Veiligheid, in uniform, was in de zaal gekomen, waarschijnlijk als toeschouwer, hij werd door de jonge lieden die op de bovengaanderij waren op oneerbiedige wijze bejegend; daar het volk die beneden was hem ook ongenegen was verliet hij de zaal onder het gejouw van het volk. Het bestuur aanzocht het volk tot kalmte en bedaardheid. Er werd den agent der Veiligeheid geen letsel toegebracht.
De spreker Gustaaf De Clercq, eindigde zijne rede met het verzoek van voortaan niet meer te zeggen “in Vlaanderen vlaamsch” maar wel “in Vlaanderen zelfbestuur”.
Afschrift van dezen akte wordt aan den Heer Krijgsgouverneur der provincie Antwerpen overgemaakt.
Waarvan akte, datum als boven, om aan den Heer Burgemeester der stad Antwerpen, toegezonden te worden.

 

(700#1378)