januari 1919

Spaanse handelaren

Legacion de Espana en Belgica Bruxelles, le 30 Décembre 1918. A Monsieur De Vos Bourgmestre de la Ville d’Anvers  Monsieur le Bourgmestre, Je me permets de vous recommander chaleureusement mon compatriote Monsieur Pereyre qui m’est spécialement recommondé par une télégaramme émanant du Gouvernement Espagnol et qui aura à faire quelques opérations à Anvers pour des(…)

Activistische plakbriefjes

Stad Antwerpen – Politie 3e wijk. Bestuurlijke akte. Ten jare negentien honderd en negentien, den dertiende januari. Wij, Bax Jan, Dienstdiende adjunkt-commissaris van politie aan de 3e wijk gehecht, ontvangen van onzen agent Cavijn Maurice, het volgende verslag in de vlaamsche taal: “Heden morgend om 5 ure heb ik bestatigd dat verschillende briefjes met opschrif(…)

Gevaarlijke toestanden aan de petrolinrichtingen

Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 9e wijk. Verslag. Mijnheer de Commissaris, Ik heb de uur U te berichten dat sinds eenige dagen men begonnen is, aan de petrolinrichtingen eene bewaarplaats op te richten van ontvlambare stoffen voor het Belgisch leger. Onder andere is men bezig 7500 ton naphta te lossen, dit maakt ongeveer 65.000 vaten. Niettegenstaande(…)

Wagenaars Natie heeft onvoldoende paarden.

Wagenaars Natie – Oude Leeuwenrui 35. Antwerpen, den 11 januari 1919. Aan den Heer Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen Geachte Heeren, Tijdens de Duitsche bezetting onzer stad, moesten wij vijf onzer beste paarden aan spotprijs afgeven. Gezien het werk aan de haven herleeft, en wij gebrek aan paarden hebben, nemen wij de nederige vrijheid(…)

Kraan Natie beschikt niet over voldoende paarden.

Kraan Natie – Sint-Jansplaats 51-53. Antwerpen den 10 januari 1919 Den Heer Rombouts, dienstoverste 2e bureel (stadhuis). Mijnheer, Wij nemen de eerbiedige vrijheid uwe bemiddeling te verzoeken, ten einde eenige werkpaarden van het Belgisch leger, in leen te bekomen. Even als op andere natien, zijn onze stallen gansch uitgeput en ontbreken ons de noodige krachten(…)

Natie beschikt niet over genoeg paarden

Werf & Vlas Natie – Peseurs & mesureurs jurés. Anvers, le 9 januari 1919 Aan den Heer Burgemeester van Antwerpen. Hooggeachte heer, Wij verzoeken u beleefd te willen bevestigen dat in Oogst 1914 het Belgisch leger 45 onzere paarden heeft opgeeischt. Daar door zijn wij in gebrek van paarden voor ons werk uit te voeren,(…)

De menigvuldigheid der diefstallen

Het Laatste Nieuws 7 en 8 Januari 1919 De menigvuldigheid der diefstallen De dieven hebben tegenwoordig schoon spel hier en vooral op den buiten. Daar al de wapens werden ingeleverd bij het begin der bezetting, is haast niemand nog bij machte zich te verdedigen. Op den buiten vooral maken de dieven van de gelegenheid gebruik,(…)

Optocht Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond

Wij, Geurickx Victor, adjunkt Commissaris van politie, gehecht aan de 2e wijk, behoorlijk afgevaardigd door den Heer Commissaris, ontvangen van onze politieagent Bryon Gerard, het volgende Vlaamsch verslag: “op 7-1-1919 rond 6 1/2 ure ’s avonds heb ik op aanduiding van eenen militairen officier ten bureele gebracht Donse Eugeen, geboren t/s op 30-7-1901, student, wonende(…)

Besluit rond diefstal aan de haven

BESLUIT BETREFFENDE HET VERKEER AAN DE HAVEN De Generaal-Majoor, Krijsgouverneur der provincie Antwerpen; GEZIEN DEN STAAT VAN BELEG; Gezien de noodzakelijkheid de diefstallen te beletten aan de haven, waar zij elken dag in grooter getalle worden gepleegd; herzien het besluit van den burgemeester van Antwerpen onder dagteekening van 5 Augustus 1914. BESLUIT: Art.1. – in(…)

Overzicht achtergelaten goederen in het havengebied

Stad Antwerpen – commissariaat van politie, 7e wijk. Lijst der voorwerpen, door het duitsche leger achtergelaten. Plaatsen waar de voorwerpen achtergelaten werden Aard der voorwerpen 1 St Aldegondiskaai Stapels mast en gewoon hout 2 Godefriduskaai idem 3 Lubbeckaai idem 4 Kattendijkdok WK n° 14-17 idem 5 Kattendijkdok NK n° 18, 45-47 idem 6 Austruweelsche baan,(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill