juli 1918

Weinig menslievendheid

2e bureel 700 # 998 Een weinig menschlievendheid, a.u.b. Dinsdag morgen waren wij getuige van een droevig voorval. Een arme dompelaar verliet den amigo, en eeg plotseling ten gronde. Wij vroege hem wat hem deerde, en toen vertelde hij ons: Na eene ganschen dag zonder eten te hebben rondgedoold, ging ik mij op de Groote(…)

Foor st. Jansplaats

2e bureel 700#765 Keiz. Kommdt. Mil. Pol. Mr. Aan de Antwerpsche Foorkramers in handen van den heer Alex Leeuw, Antwerpen, Lange Beeldekensstr. Nr. 68. Op uw verzoek van 3.7.18 wordt u meegedeeld dat tegen de verlenging van de foor in Berchem tot en met 21.7.18 geen bezwaren bestaan. Tegelijkertijd wordt u de toelating verleend van(…)

Guldensporenfeesten

2e bureel 700#796 voorwerp: Guldensporenfeesten Aan de Kaiserl. Kommandantur Het Stadsbestuur heeft onrechtstreeks vernomen, dat een Comiteit van plan is den slag der Gulden Sporen, op 11 Juli a.s. te herdenken en te dier gelegenheid eene groote betooging te houden in open lucht. Het College achtte het zijn plicht zijn bewaren tegen deze feestelijkheden te(…)

misbruik van brouwerijvaten

2de bureau 700#528 Voorwerp: Beer- en meststoffen van de openbaren reinigingsdienst. Vervoer en verkoop. Ruimen der beerputten in kazernen. Maatschappij: De Brouwers van Antwerpen en Omstreken Antwerpen den 1e Juli 1918. Mijnheer den Burgemeester, Talrijke klachten worden door onze leden gedaan betreffende het misbruik door publiek van onze vaten welke gebruikt worden om beer te(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill