maart 1918

Vleesuitvoer

2e bureel 700#622 voorwerp: Bevoorrading der bevolking. Vleesch voor andere gemeenten. Het college van Burgemeester en Schepenen Aan den heer Schepen der Bevoorrading van de Stad Sint-Niklaas. Als gevolg op uw schrijven van 11 Maart 11., betreffende den wekelijkschen aankoop van vleesch voor de algemeene bevoorrading uwer stad, moeten wij U mededeelen dat ons bestuur,(…)

Verstrenging van de avondklok

2e bureel 700#807 (2/2) voorwerp: herbergen.~ (sluitingsuur, muziek, terrassen). Bekendmaking. Op 13 Maart werd een duitsche beambte der opsporingspolitie welke een gevangene opleidde, door de volksmenigte bedreigd en de gevangene bevrijd. Deze handeling van het gepeupel heeft den gevangene het leven gekost daar de beambte volgens recht en wet verplicht was op den vluchteling te(…)

Zonder manieren

                                                                                           16 maart 1918 Aan de heer politiekommisaris, Op de controlevergaderingen(…)

Bekendmaking hoogste broodprijzen

2e bureel 700#590 (2/2) Voorwerp: Bevoorrading.- Brood en fijn gebak. Prijs en hoedanigheid. Bekendmaking Op grond mijnen verordening van 19 Juli 1917 betreffende de Oogstkommissie (Erwte Kommissionen) evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie (Zentral Erwt-Kommission) de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorscht korenmeel,(…)

Kinderen laten granaat ontploffen.

Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie, 4e wijk. Bestuurlijke akte. Ten jare negentien honderd en negentien, den achtsten maart, om 5 1/2 u. ’s avonds. Wij, de Coninck Edmond, Adjunkt-Commissaris van politie der 4e wijk te Antwerpen, behoorlijk afgevaardigd door den Heer H.Commissaris van politie, ontvangen van onzen agent van politie Arren August, het volgende(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill