maart 1919

Meisje getroffen door verdwaalde kogel

Stad Antwerpen – Commissariaat van politie, 7e wijk. Ten jare negentienhonderd en negentien, den veertienden maart. Wij, Minne Livinius, d.d. adjunkt-commissaris van politie, gehecht aan de 7e wijk, ontvangen van onzen agent van politie, Luyten Frans, het volgende verslag in de vlaamsche taal: “Heden den 14-3-1919, op post zijnde op n° 31 der dokken alwaar(…)

Betooging ter gelegenheid van het overbrengen der overblijfselen van gefusilleerde en gesneuvelde medeburgers naar de begraafplaats Schoonselhof

Gemeentebestuur van Antwerpen Stad Antwerpen. College van Burgemeester en Schepenen Zitting van Dinsdag 11 Maart 1919 Beraadslaging – Proces-verbaal. Betooging ter gelegenheid van het overbrengen der overblijfselen van gefusilleerde en gesneuvelde medeburgers naar de begraafplaats Schoonselhof. Op verzoek der Nationale Federatie der oud-politieke gevangenen, zullen voor Maandag, 17 dezer, de volgende schikkingen getroffen worden: 1°)(…)

Bezittingen verkocht door de vijand

11-3-19 Geachte Heer Burgemeester Ik neem de eerbiedige vrijheid mij tot u te richten om eenige inlichtingen te vragen aangaande mijne verliezen leden durende den oorlog. Daar ik op het oogenblik in Engeland verblijf en gaarne terug naar mijn vaderland zoo willen terugkeeren maar verplicht zijn hier te blijven daar wij alles verloren heb in(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill