september 1918

Studentenopstand

2de bureel 700 # 1040 Voorwerp: Samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verboden Ten jare negentienhonderd achttien, den vijftienden September. Wij Couwet, Florent, Adjunct-commissaris-opziener van politie, aan de tweede wijk, hulpbureel, gehecht, behoorlijk afgevaardigd, verhalen dat de politie kennis kreeg dat er eene zitting van een studentenkongres plaats had om 4u. namiddag, in de(…)

Geen kamers beschikbaar

Dit is een brief geschreven naar aanleiding van de huisvestigingen van Franse vluchtelingen onder de Antwerpse burgers. Borgerhout, 14 september 1918 Aan den Heer Moertens, Schepen Ik heb de eer u een feit kenbaar te maken die de huisvesting van vluchtelingen, ten mijnen, aangaat. Ik heb in huis twee teeringlijders, daar de tuberculose eene besmettelijke(…)

2000 vluchtelingen

1212 # 723 Aan de gemeente Borgerhout. De gemeente ontvangt het bevel, maatregelen te treffen, opdat desvoorkomend 2000 vluchtelingen uit het Westelyk operatiegebied, die vermoedelyk tot alle klassen der samenleving zullen behooren, kunnen ondergebracht worden. De herberging dient buiten de stadsomwalling te geschieden. De aandacht wordt er op gevestigd, met nadruk, dat kazernen, ledigstaande woningen(…)

Nachtwakersdienst verplicht

2e bureel 700#733 voorwerp: Bouwlanden en weidend vee. Politietoezicht.- Bevelen der Duitsche overheid. Verordening betreffende de wachten op de velden. 1. In al de gemeenten waar dat het nog niet het geval is, moeten zonder uitstel volgens nadere schikkingen van de burgemeesters uit de inwoners nachtwachten worden samengesteld om de veldvruchten te bewaken. Iedere mannelijk(…)

Verbod op bruikleen musea

2e bureel 700#895 voorwerp: Musea, bevel tot het uitleenen van voorwerpen Stad Antwerpen College van Burgemeester en Schepenen zitting van vrijdag 6 september 1918 Beraadslaging – proces-verbaal Het College is van gevoelen dat in de huidige omstandigheden het niet wenschelijk is voorwerpen uit de verzamelingen der stedelijke Museum in bruikleen af te staan voor reizende(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill