februari 1918

“Help mijn vrouw”

Borgerhout 1212 # 707 Edel Achtbare Heer Burgemeester, Ondergeteekende C.A. Cramm geïnterneerd Belgisch soldaat, neemt de eerbiedige vrijheid u het navolgende verzoek te doen: Door toedoen van den Gem. Docter te Edam ben ik in het bezit van geteekende stukken van Burgemeester en Militaire Overheid om overkomst van mijn gezin te bekomen. Bij al hetgeene(…)

Inzamelen van aardappelschillen: het “Werk der Aardappelschil”

2de bureau Voorwerp: Aardappelen. (Inzamelen van…). 700#437 Stad Antwerpen College van Burgemeester en Schepenen Zitting van Vrijdag, 1 Februari 1918. Beraadslaging – Proces-verbaal In aansluiting met de beraadslaging van 29 Januari jl., beslist het College het inzamelen van aardappelschillen en groentenafval uitsluitend toe te vertrouwen aan de samenwerkende maatschappij “Werk der Aardappelschil”. De door dit(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill