augustus 1917

Valsche bascuul

PV 770  – Vervolging ten laste van Van Leemput Joanna geboren Hoboken op 14 februari 1894 wonende St Bernardsche steenweg 308 Hovenierster beticht met lasterende aantuigingen in het uitoefening onzer bediening. Gezien en toegestuurd aan den Heer Procureur des Konings t/s Antwerpen 10 oogst 1917 Ten jare negentien honderd en zeventien den achtsten Oogst. Wij(…)

Inbeslagname van matrassen en kussens

Borgerhout 1212 # 686 Nieuwsblad van Antwerpen, maandag 6 Oogst 1917 BERICHT Naar wij vernemen, zal er binnen kort overgegaan worden tot de uitvoering der verordening van 23 mei 1917 (C C IV R 12549)  nopens de opname van den inhoud van matrassen en kussens en tot inbeslagneming en verplichting aflevering der daarin bevatte wol(…)

Een blouse op afbetaling

PV 760 – Vervolging ten laste van Van Arkkels Alfons geboren te Lier den 17 Juli 1890 wonende te Antwerpen Offerandestraat n° 16 beticht met lichte gewelddaden. 2e) Van Osselaer Margaretha Elodia geboren te St Nikolaas 14 maart 1892 wonende te Antwerpen Lombaardvest 17 dienster, verdacht van beleedigingen door gebaren en scheldwoorden Getuigen: 1e) Monsieur(…)

verbod op invoer van graan

2e bureel 700#659 Bevoorrading. Vervoer van granen bestemd voor de voeding der bevolking. Politietoezicht. Provinciaal Oogstbureel der Provincie Antwerpen Aan het gemeentebestuur van Antwerpen.- Mijne heeren, Zooals het U zeker bekend is, moeten de landbouwers ook dit jaar hunnen graanoogst weder leveren aan het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding, ten bate der Belgische Bevolking.(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill