mei 1919

Overlast en gevaar door gestapelde goederen.

Stad Antwerpen – Brandweer. Antwerpen, 19 mei 1919 Mijne Heeren, Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat eene groote hoeveelheid hout, toehoorende aan het leger, alsook materiaal van de récupératie opgestapeld worden tusschen de vestingwalles en de Kielsche Vest, vanaf de Montignystraat tot aan de Lange Elzenstraat. Gezien de weinige tusschenruimte welke(…)

Overtreders sluitingsuur

Brief aan de Schepen (…) Wij weten inderdaad dat de bars in het Statiekwartier alles potdicht sluiten, doch dat een zoogezegde portier op eenige meters afstand de mogelijke klanten voorzichtig verwittigd dat zij nog steeds kunnen bediend worden. Die portiers kennen natuurlijk al de agenten gelijk hunnen zak en zullen zich wel wachten een onbescheiden(…)

Stoet voor het protest tegen het besluit der vredesconferentie

Uittrekesels uit de dagelijksche orders van 3-5-1919 Morgen voormiddag zal op de Gemeenteplaats en Italialei een stoet ingericht worden waartoe al de maatschappijen der stad zijn uitgenoodigd geworden. De inrichters zullen zich begeven naar het Stadhuis om een protest tegen het besluit der vredesconferentie aan de Stadsoverheid te overhandigen. Deze stoet zal vertrekken om 11(…)

© 2019 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill