november 1918

Lijk van een Duitse soldaat

Stad Antwerpen – Commissariaat van Politie 10de wijk. Bestuurlijke akte: Ten jare negentienhonderd en achttien, den zestiende November om 5 ure ‘snamiddags. Wij Roseaux, Antoon, adjunct Commissaris opziener van politie der 10e wijk te Antwerpen, behoorlijk afgevaardigd vernemen op bovengemelden datum en uur dat de Duitschers, bij het ontruimen ervan op 15 dezer maand, in(…)

Mededeling van de Antwerpse pers

Aan de Antwerpsche bevolking De Antwerpsche vaderlandsche pers die opgehouden heeft te verschijnen voor de bezetting of die, na eene eerlijke poging, geweigerd heeft zich aan de Duitsche censuur dienstbaar te stellen, zal terug verschijnen Maandag 18 november. Indien zij niet verschenen is vanaf 15 november, feestdag van Zijne Majesteit den Koning, is dit alleen(…)

Het uur der bevrijding is geslagen!

1212 # 722 Aan de bevolking der Provincie Antwerpen Het uur der bevrijding is geslagen! Vier jaren van hardnekkigen oorlog, vier lange jaren van vreemde bezetting drukten zwaar op ons onafhankelijk België en beroofden het van één zijner dierbaarste privilegiën: de VRIJHEID. Maar deze nationale beproeving heeft de wereld bewezen dat de Belgen niets van(…)

Achtergelaten lijken en springstoffen

Verslag: In het arsenaal, Lange Leemstraat, liggen nog verscheidene lijken, rompen van paarden, wapens en ontplofbare stoffen. In het statiegebouw “Midden-statie” liggen vuurwapens en ontplofbare stoffen. Het ware wenschelijk, in het openbaar belang, dit alles zohaast mogelijk te doen weghalen. de Adj. Commissaris van politie.

Duitse troep

                                                 Antwerpen den 14 November 1918                                 Aan den heer Politiekommisaris. Mijnheer de Kommissaris, Gelief er de(…)

Duitse troepen verlaten het land

1212 # 720 Een de gemeentebeambten, = onderwijzers, en werklieden, aan de tydelyke bedienden en werklieden. Weldra zullen de Duitsche troepen het land verlaten; gedurende het tydperk, tusschen de ontruiming en de bezetting door de Entente-troepen, is de verzekering van de openbare veiligheid meer dan ooit noodwendig; de overheid is vast besloten de orde te(…)

Hernieuwde Blijde intrede

Hernieuwde Blijde intrede

Na de bevrijding doen Koning Albert en Koningin Elisabeth een hernieuwde Blijde Intrede in Antwerpen. Op de Frankrijklei houden Belgische en geallieerde troepen een défilé bij die gelegenheid. (foto: Jozef E. Borrenbergen)

Woede

Volkswoede tegen de collaborateurs. Huizen worden vernield, huisraad en meubels worden op straat gegooid. (foto: Jozef E. Borrenbergen)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill