mei 1918

een niet alledaagse wedstrijd

Borgerhout, den 9 mei 1918 Aan het College van Burgemeester & Schepenen der Gemeente Borgerhout.   Hooggeachte heeren, Wij hebben de eer U te melde, dat wij voornemens zijn op 17 juni eenen wedstrijd in te richten voor konijnen en geiten in het lokaal “den Eenhoorn”. De opbrengst zou ten goede komen aan tweeliefdadige werken(…)

Belgische Werkliedenpartij pleit voor minder werkuren brandweermannen

2e bureel 700#736 (1/2) Voorwerp: Brandweer. Werkregeling. Vertoogen.- Aan de Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Antwerpen ten Stadhuize. Wel Edele Heeren; In naam onzer leden, Brandweermannen der Stad Antwerpen, nemen wij de vrijheid, Uwe welwillende aandacht te trekken, op den ongelukkigen toestand, waarin zich, in het bijzonder, de brandweermannen bevinden. Gedurende acht en veertig(…)

Sluitingsuur openbare plaatsen van ontspanning en winkels

2e bureel 700#749 voorwerp: Dansspel en feestelijkheden, maatregelen. Bijvoegsel van het schrijven Nr 4167/D/68 van 4 Januari 1918 24-11-1916       De Keizerl. Kommandantur meldt dat tot nader bevel alle zakenhuizen tot 10 uur (T.u.) ’s avonds mogen openhouden. 13-12-1916       Verordening van den Generalgouverneur in Belgiën, Frhr. von Bissing.- Art.3. “Gasthoven en spijshuizen, drankslijterijen en koffiehuizen alsook(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill