april 1918

Toestroom

Woensdag – De Duitschers blijven ons maar toe afkomen. Tot laat in den nacht zijn er ons gisteren met groepjes en wagentjes aangekomen. Meestendeels komen zij uit Rumenië zeggen zij. Ettelijke daarvan over Rijssel. Ze hebben hun kwartier grootendeels in dezelfde woningen als verleden jaar opgeslagen: Vaartstraat, Prins Albertlei, Brouwersstraat, Oud-Merxem. Tot aan den Ouden(…)

Inkwartiering

Dinsdag – Volgens het schijnt mogen wij ons te Merxem, Eeckeren en Brasschaet aan eene kolossale inkwartiering verwachten. Sedert zondag avond zijn ons de eerste troepentransporten toegekomen met pakwagens, veldkeukens en bakkerijen en vee. Al deze troepen komen van Rumenië en volgens hunnen bewering worden ze aan de Hollandsche grens geconcentreerd. Er moeten ons volgens(…)

Plechtige Kommunie

Zondag – Eerste Plechtige Kommunie der kinderen. Men zou het vaders, moeders en kinderen over het algemeen nog niet aangeven dat wij reeds vier oorlogsjaren doorleven. De misplaatsten luxe in kleedsel en rijden is opmerkensweerdig. Vooral bij menschen die ’s anderendaags gaan doppen. Aan de goede burgerij echter bemerkt men wel dat bij hen den(…)

Sneeuwstorm

Vrijdag – Dezen morgen rond zes uren zij wij begunstigd geworden met eenen sneeuwstorm die op eenige minuten velden en weiden overdekte met een wit kleed. Dit was te verwachten want gisteren avond was het bitter koud en vroos het dapper door.

Operatie

Donderdag – De operatie is goed gelukt. Goddank! Moeder stelt het zoo goed het maar kan. Zij zal wel spoedig helemaal hersteld zijn.

Modepop

Dinsdag – Vandaag wordt onze moeder geopereerd van eene breuk in de Clinique de l’Espérance. Laat ons hopen dat de operatie goed gelukke. Zij gaat met moed en volle vertrouwen dien stap wagen. Boter kost de bagatel van 32 fr. de kilo. Het is niet voor niet dat de boeren zich zoo aanstellerig voor doen.(…)

Reparatie aan de schoenen

Vrijdag – Stilaan begint men te zien dat de nood nijpend wordt. Vroeger welhebbende menschen kan men aanzien dat de behoefte groot wordt. De kleederen worden gemaakt van geverfde lakens, geverfde sargien. Ja zelfs geverfde meubelgordijnen. Schoenen vooral zijn onkopelijk. Onzen Henri kost deze week aan reparatie aan één paar schoenen 55 fr. (half zolen,(…)

Lichtgekwetsten

Woensdag – Wat zijn er veel lichtgekwetste Duitsche soldaten in de stad, hoofdzakelijk aan Stuivenbergkwartier. Handen, armen en koppen zijn vooral getroffen. In groepjes van vijf tot acht man ziet men ze door het kwartier slenteren om van de eenige goede uren per dag te profiteeren.

Maïs

Zaterdag – Het brood wordt toch een beetje beter sedert het gemengd is met maïs. Het is nog wel niet eetbaar, maar toch houdt het al aaneen.

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill