oktober 1917

‘De wapens neer’

Zaterdag – Ik heb “De wapens neer” van Bertha von Suttner gelezen. Het is opmerkensweerdig hoe dit werk zich op den tegenwoordigen toestand toepast. Na het gelezen te hebben, zou men zeggen dat deze Bertha von Suttner den tegenwoordigen oorlog gansch medegemaakt heeft. Overal de zelfde legerorders, dezelfde verordeningen, dezelfde proclamaties als in de oorlogen(…)

Koper

Woensdag – Tot het laatste stukske koper moet aan de Duitsche overheid ingeleverd worden. Dezen morgen heb ik gezien dat op de Meir waar verschillende groote magazijnen prachtige koperen ornementen en uitstallingen op marmeren kolommen gemonteerd hebben, al dit koper zoo maar brutaal weg afgekapt wordt. Onder anderen bij Tietz, de modern school enz.

Derde verjaardag

Gisteren is de derde verjaring van de intrede der Duitsche legers in de hoofdkerk met den gewonen tralala gevierd. Klokkengelui, plechtigen dienst, toespraak door de garnisonsfärer Hurter enz. Ditmaal echter geene wapenschouwing of parademarchen, geen gloria victoria, geen pracht of machtvertoon, ook geene overtal van soldaten, noch op straat, noch in de kerk.

Derde verjaardag

Dinsdag – Derde verjaardag van Antwerpens val!!! Drij jaar dat we onder Duitsche bezetting ons leven machinaal voortleven, want van langs om meer wordt de moreel geknakt door gebrek aan levenmiddelen, gebrek aan grondstoffen om te werken, gebrek aan brandstof, kleeding, schoeisel enz. enz. Zachtjes aan worden alle winkels gesloten, want ze kunnen niet verwarmd(…)

Slecht weer

Donderdag – Wat verandering van temperatuur. Zoo prachtig als het verleden zondag en maandag was, zoo afgrijselijk slecht is het nu. Wat zullen we gauw in de winter zijn. En in die conditie: wat zal onze stookvoorraad spoedig uitgeput zijn.

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill