september 1917

Heer Buyssens

Afzender : Henri Vermeulen Geadresseerde : Buyssens Heer Buyssens. Ik heb goed gezien dat uw naam op een briefje stond, met verscheidene andere namen. U moet een opleg betalen van 0.20. Ik had eerst mijn brief willen zenden naar de Panne, maar zegde mij dat U in Tweegrachten waart. Nu bijzondere inlichtingen kan ik U niet geven,(…)

Ziekenhuisverslag van Schoeters

Afzender: Schoeters Geadresseerde: Buyssens Geachte heer Buyssens. Uw kaartje van  27 – 9 – l.l. mij in ’t Gasthuis toegekomen; gelukkig ben ik weder hersteld mijner jaarlijksche ziekte, welke mij dit jaar voor de tweede maal bezocht heeft, en wel met eene geweldige crisis ditmaal. Ik geef de hoop nog niet op U, op uwe(…)

Gecensureerde berichten in aantocht

Afzender: Michaux Geadresseerde: Monsieur Buyssens Mon cher Monsieur Buyssens, Ci joint 4 brochuren pour lesquelles je vous remercie beaucoup de fois. Je me hâterai de terminer la lecture des autres (…) restés en ma possession. J’ espère que vous êtes toujours en bonne santé. Ici, c’ est toujours le petit train- train, habituel. Toute fois(…)

Mijn beste De Backer

Afzender: T. B. Geadresseerde: De Backer Mijn beste De Backer, U hebt me waarlijk op veel nieuws vergast. Tusschen alle mededeelingen zijn die welke Antwerpsche bedienden betreffen me nog wel het aangenaamst, want u zult begrijpen dat 15 jaar gezamenlijke arbeid in eene en dezelfde plaats de banden van de vriendschap tusschen hen en mij(…)

Niet-aangekomen brief

Afzender : T. B. Geadresseerde : Heer Vermeulen Heer Vermeulen, Over eene maand of zoowat hebt u me mondelings medegedeeld dat er voor mij op de post tot Adinkerke een brief was aangekomen met eenen opslag van zooveel centiemen ; u voegdet er zelfs bij dat u me hierover een briefje had laten geworden. Dat vond ik heel(…)

Peptalk voor Therese

Afzender: Optatus Geadresseerde: Therese en Fen Beste Therese , Beminde Fen, Teles’ laatste brief meldde me den goeden uitslag door Fen in de examens behaald. Mijn beste gelukwensen. Ik vind nochtans aardig dat ik dit nieuws door middel van zijn vader moet vernemen en dan nog maar den 2n September. Zou Fen me daarover geen(…)

Frustraties van Télésphore

Afzender: Tibi Geadresseerde: Optate My dear Optate! Je suis aux cent mille coups! Om naar Parijs te kunnen verhuizen heeft de vrouw eenen toelating noodig van Le 5ème Bureau des Etrangers (Ministère de la Guerre te Parijs); op het carnet d’ étranger staat gemeld dat zulke toelating minstens 8 dagen vergt, welnu ik heb ze(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill