juni 1917

Beste man

26 / 6 / 1917 Afzender: Thérèse en Fen Geadresseerde: Beste man Kales – 26 – 6 – 1917 Beste man. Télèsphore ik hoop wel dat we onder elkander zullen overeen komen in zaken huishuur, veranderen, waarom, ik heb al wat ik noodig heb zoodus. Het nieuws dat u vader gestorven is maakt me waarlijk(…)

Zeer Geachten Heer

26 / 6 / 1917 Afzender : A. De Backer Geadresseerde : Zeer Geachten Heer Calais 26 – 6 – 1917 Zeer geachten Heer, Het zal Ued wel verwonderen wederom een schrijven van mij te ontvangen, ik zou zeer Geachten Heer gaarne eene vraag doen. Zooals Ued weet bevind ik mij bijna sedert 3 maanden in het(…)

Beminde Broeder

24 / 6 / 1917 Afzender : optatus Geadresseerde : Beminde Broeder Parijs, den 24n Junie 1917 Beminde broeder, Als vervolg aan het treurige nieuws dat ik je mondeling gemeld heb: vader is schielijk overleden op 20n dezer, waarschijnlijk ten gevolge eener hartaderbreuk; Gij wordt hier verwacht. Gaat gerust, zonder de minste achterdocht: van het verledene wordt(…)

Mijn beste Telesphore.

Afzender : Thérèse en Fenke Geadresseerde : Telesphore Cales 23 – 6 – 1917 Mijn beste Telesphore. Hoe gaat het met u?  Wat doet het mij veel verdriet te moeten vernemen dat Marie zoo vermagert is en ze allen zooveel moeten lijden door de duitschers  en het weinige voedsel, kon ik ze helpen. Spreken ze niet over(…)

Geachte heer

19 / 6 / 1917 Afzender: De Backer Geadresseerde: Geachte Heer Geachte Heer Daar ik van mijn vader wederom U nieuw adres gekregen heb, vind ik het geacht U eenige regelen te melden. Heeft mijn vader Mijnheer U nog niets over mijn exaam gemeld? Zooniet meld ik U het hier. In Aardrijkskunden had ik 65(…)

Men beste Telesphore

19 / 6 / 1917 Afzender : Thérèse en Fen Geadresseerde : Telesphore Cales 19 -6 -17 Men beste Telesphore Nu dacht ik dat alles in regel was, zoo ik u geschreven had, maar nu moet ik geloven, dat ik mij bedrogen heb, madame Wasselin en mijnheer Drouet zijn nog niet overeen gekomen in zaken van huishuur,(…)

Men beste man

Afzender: Thérèse en Fen Geadresseerde: beste man Cales 15 – 6 – 17 Men Beste man. Mijne besten dank voor het schoonkaartje, het doet me waar lijk genoegen weer een moei zich te kunnen aanschouwen van ons België; ook verneem ik er in dat ge het goed maakt. Ge zult zeker mijne laatste brief al(…)

Ons Sinjorenblad

Geadresseerde : Buyssens Belgisch front den 14 – 6 – 17 Mijn Waarde Heer Buyssens, Oprecht mijn dank, ! gij weet aan uwe uitleggingen over ‘t Nederlandsch zoudanigen juisten toon aan te slaan, dat ik mij geneigd gevoel in mijn schooljaren terug te blikken, overtuigd dat ik ben eene der afdwalers te wezen, waarover gij in uw(…)

Dear wefke

Afzender : Teles. Geadresseerde : dear wefke en dito Fen De Panne, den 13n Juni 1917 My dear wefke en dito Fen! Heb zooeven uwen brief of liever uw briefje ontvangen van den 11n dezer. Op 2 dagen dus. Dat is voorwaar een record! Ik hoop dat mijn antwoord u even vroegtijdig of liever spoedig zal bereiken.(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill