februari 1918

Zeer Geachten Heer

Afzender : A. De Backer Geadresseerde : Zeer Geachten Heer Zeer Geachten Heer. Met deze richt ik mij tot u ten einde u te laten weten, dat mijne Vrouw en Zoon in de beste gezondheid, te Elbeuf zijn aangekomen. Ik heb hun beiden een bezoek gebracht, zij waren zeer tevreden mij eens te zien. Mijn zoon echter(…)

My dear Optate

Afzender: T. Buyssens Geadresseerde: Optate My dear Optate, Hartelijk proficiat, mon lieutenant! ook vanwege Thérèse en Fen. En wanneer vieren we dat eens, te onzent? Hoe gauwer, hoe liever. We hebben goed pompwater, slecht brood, vuil en stof als kolen; maar enfin spijts alles zullen we dat toch beter in orde stellen dan bij uw(…)

De beloofde afkortingen van Hardies

Afzender: T. Buyssens Geadresseerde: Hardies Waarde Hardies, De maand Januari is voorbij, de maand Februari is al ten halve en tot hiertoe wacht ik nog te vergeefs op de verwezenlijking – ware het dan maar de gedeeltelijke – van uwe belofte. U zult u immers wel herinneren dat u me beloofd hebt ( in het(…)

Beste Nicht

Afznder : Pooters Victor Geadresseerde : Beste Nicht Beste Nicht Ik zal een pakkje mee geeven met een kameraat tegen dat ik in honger zal gaan en als gij het ontvangen heeft laat het weeten als gij wilt zoo goet zijn Beste Nicht met De Gezontheit van mij is het nog altijt goet en ik verhoop van(…)

Monsieur Buyssens

Afzender: Onbekend Geadresseerde : Buyssens Monsieur Buyssens Commissaire Régulateur Techniquie Belge A la gare de Calais ( Ville ) Nous avons l’ honneur de vous remettre ci- inclus les échantillons de toile que vous voulez bien nous demander ; nous avons l’ espoir que vous pourrez faire un choix à votre convenance ; Veuillez agréer, Monsieur, nos(…)

Promotie van Opatus

Afzender : Optatus Geadresseerde : Beminde broeder Beminde Broeder, Zooeven verneem ik dat ik Luitenant bij de reserve benoemd ben. Als de promoties elkaar even snel blijven opvolgen, ben ik generaal tegen het einde van ’t jaar! Groeten aan Therese en Fen, Uw toegenegen, Optatus

Monsieur l’ Ingénieur Principal

Afzender: T. Buyssens Geadresseerde: Monsieur l’ Ingénieur Principal Monsieur l’ Ingénieur Principal, Je soussigné Buyssens Télesphore, en temps de paix sous – chef de gare à Anvers Bassins, actuellement commissaire régulateur technique belge à Calais Ville, prends la respectueuse liberté de solliciter de votre haute bienveillance l’ autorisation de m’ approvisionner  aux Magasins de l’(…)

Brief van Opatus aan het front

Afzender : Optatus Geadresseerde : Beminde Broeder Beminde Broeder, Alles wel hier. Niets bijzonders te melden op oorlogsgebied. Met betrekking tot de boekenrekening: ik heb niet gedaan wat ge me gevraagd hebt, om redenen die ik u bij ons eerste samentreffen wel uiteen zal doen; terzelfdertijde zullen we tevens afrekening houden. Zooeven verneem ik dat ik O/(…)

Waarde Heer Hubregtse

Afzender: T.B. Geadresseerde: W. Hubregtse Waarde Heer Hubregtse, Ben wederom verhuisd, maar ditmaal in betrekkelijk werkelijke beteekenis: terug naar huis, d.i. bij de familie en dat verblijdt ons allen ten zeerste; maar hierdoor ontstond onwillekeurig wat vertraging in de briefwisseling. Ben heel tevreden voor de moeite welke u u getroost  om  ook mijnen tweeden correspondent(…)

© 2018 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill