juli 1917

My dear wefke en allerliefste Fen

Afzender: Teles Geadresseerde: dear wefke en allerliefste Fen My dear wefke en allerliefste Fen, Ik heb erg gevreesd dat ik mijn verlof niet zou bekomen hebben, maar gelukkiglijk zal het mij toegestaan worden. Maar vermits ik nu toch zoo ver in het binnenland zit, kan ik u toch geenszins verzekeren wanneer en met wat trein(…)

Waarde vriend Buyssens

Afzender: E. Hardies Geadresseerde: Buyssens Waarde vriend Buyssens , Het zal U verwonderen reeds in langen tijdgeen nieuws meer van mij ontvangen te hebben en eenige oogenblikken voor mij hebbende  maak ik van de gelegenheid gebruik om U te laten weten  dat ik tegenwoordig van het Engelsch leger deelmaak- De 6 Juni ben ik in(…)

Overlijden van vader Buyssens

Afzender: Thérèse Geadresseerde: beste man (Télésphore Buyssens) Men beste man. Arme man van u vader dat die zoo plotseling is moeten sterven, dat doet me waarlijk veel verdriet, hem nimmer gezien te hebben alvorens hij gestorven is , hoe is het mogelijk zulke flinke man, wat moet uwe moeder verdriet hebben, over het afsterven van(…)

Beste man

Afzender: Thérèse en Fen Geadresseerde: Beste man Beste man, Ik had u nog vergeten te vragen uit wat uwe dagelijkse voeding bestaat gezoudt me groot plezier doen me in korte woorden dat uit te leggen, wanneer het niet mocht voldoende zijn, laat wekelijks van de Panne suiker, boter, sardinnen, confituren chocolat enz. komen, ik denk(…)

Heer Buyssens

Afzender: Balsaert Geadresseerde: Buyssens Heer buyssens, Uw brief is met groote vreugde ontvangen en ik was gelukkig toen ik die woorden las waarin ik weer gansch uw geest ontdekte en de gelukkige uren van vroeger kwamen mij weer te binnen, onze samenspraken van het kleine bureeltje in uw station aan de “ passage à niveau”.(…)

My dear Optate

Afzender : Teles Geadresseerde : Optate My dear optate, Heb zooeven een aanbevolen brief ontvangen ; Ik ga alleszins bij mijn eerste bezoek te Parijs naar de Bestuurder van de Begraafplaats om meerdere inlichtingen in te winnen. Het blijft aangenomen dat ik ook aan den voorzitter van het Comiteit de som ga terugbetalen die hij voor de begrafenis(…)

Mijn beste Bourdeaux

Afzender: T. Buyssens Geadresseerde: Bourdeaux Mijn beste Bourdeaux Tot mijn groot spijt onmogelijk; Ben verplaatst geworden naar Twee Grachten, eene nieuwe statie tusschen Waayenburg en Proven, en koom dus maar heel zelden in de Panne. Overigens voor aangelegenheden zooals deze waarover u me onderhoudt, zijn de bepalingen onverbiddelijk en mogen onder geen voorwendsel overschreden worden;(…)

My dear Theo

Afzender : Onbekend Geadresseerde : Theo   My dear Theo! Vergeef me dan toch zoo ik met eenen Engelschen uitroep ofte aanhef begin. De atmosfeer die we in Proven inademen is geheel Engelsch, Engelsch onze binnendienstbetrekkingen, Engelsch onze buiten- dienstbetrekkingen, Engelsch zelfs is onze kost. Slechts één ding heeft aan dien invloed ontsnapt, natuurlijk de slaapstede; deze bestaat(…)

Cher Monsieur Buyssens

Afzender: E. Rubens Geadresseerde: Buyssens Cher Monsieur Buyssens Veuillez trouver, sous ce pli, quelques tickets pour votre collection. Je suis un peu en retard, mais vous n’ avez pas attendu vainement, car une femme vient de m’ envoyer plusieurs billets  des ch. de fer départementaux du Tarn. Bien à vous, E. Rubens

Mijn beste vrouw en lieve zoon

Afzender: Teles Geadresseerde: vrouw en zoon Mijn beste vrouw en lieve zoon, Vergeef me dan toch dat ik met potlood schrijf, dat herinnert zoowat den tijd toen we op de school nog niet met inkt mochten kladden en onze krabbelaarstalenten met griffel of potlood moesten uitwerken. Maar nu gebeurt het eigenlijk omdat ik de gelegenheid(…)

© 2017 - '14 '18 van dag tot dag Webdesign Motionmill