2e bureel 700 # 1189 Wettelijk erkende beroepsvereeniging ziekenverpleging St. Elisabeth staat en burgerlijke gasthuizen Antwerpen. Aan het college van heeren Burgemeester en Schepenen 2e Bureel ten Stadhuize alhier. Hooggeachte heeren, In zitting van 13 dezer heeft onze beheerraad mij bevolen ter uwer kennis te brengen dat bij de ramp van 28 October l.l. een(…)