2e bureel 700 # 1178 Mijnheer de Burgemeester, Met uwen kantbrief van 5 Mei 1917, 2e bureel, n° 68, hebt gij mij, voor mijn beheer en dit mijner ambtgenooten, een afschrift gezonden van een schrijven van den heer Gouverneur von Zwehl, Generaal der Infanterie, op datum van 19 April 1917, aangaande: 1° het in voege(…)