BESLUIT BETREFFENDE HET VERKEER AAN DE HAVEN De Generaal-Majoor, Krijsgouverneur der provincie Antwerpen; GEZIEN DEN STAAT VAN BELEG; Gezien de noodzakelijkheid de diefstallen te beletten aan de haven, waar zij elken dag in grooter getalle worden gepleegd; herzien het besluit van den burgemeester van Antwerpen onder dagteekening van 5 Augustus 1914. BESLUIT: Art.1. – in(…)