Antwerpen, den 26 November 1918 Mijnheer de Burgemeester Namens den Heer Luitenant-Generaal, Bevelhebber der versterkte stelling Antwerpen heb ik de eer U te verzoeken de bergplaatsen van welken aard ook door de Duitschers opgericht of de bestellingen aan bijzonderen door de Duitschers gedaan, te willen doen kennen aan den Heer Generaal-Majoor Coppejans die op het(…)